SAHTE FATURA KULLANDIĞI GEREKÇESİYLE KODA ALINAN MÜKELLEF ADINA YAPILAN TARHİYATIN, VERGİ MAHKEMESİNSAHTE FATURA KULLANDIĞI GEREKÇESİYLE KODA ALINAN MÜKELLEF ADINA YAPILAN TARHİYATIN, VERGİ MAHKEMESİNCE KALDIRILMASI DURUMUNDA, DANIŞTAY KARARI BEKLENMEKSİZİN İŞLEM YAPILMALIDIR

Danıştay 3. Daire 03.05.2011 gün, 2011/1151 E., 2011/1507 k., sayılı kararı ile Sahte fatura kullandığı gerekçesiyle koda alınan mükellef adına yapılan tarhiyatın, vergi mahkemesince kaldırılması durumunda, yapılan işlem tüm sonuçları ile ortadan kalkacağı için Danıştay kararının nihai karar olarak beklemesine gerek olmadığına hükmetti.

Vergi Mahkemesi, davacının kod listesinden çıkarılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi; “davacı adına sahte fatura kullanma fiili sebebiyle inceleme raporu düzenlendiği ve sahte fatura olduğu iddia edilen belge içeriği katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle tarhiyat yapıldığı ve sahte fatura kullanılması nedeniyle davacının kod listesine alındığı, davacı hakkında düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak yapılan tarhiyatlara karşı açılan davalarda Vergi Mahkemesinin kararları ile kaldırıldığı, idari yargı yerlerinin vermiş olduğu iptal kararlarının işlemin tesis edildiği andan itibaren tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldıracağının açık olduğu, Vergi Mahkemesince davacı adına düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak yapılan tarhiyatın kaldırılması ve söz konusu kararlarla ilgili olarak Danıştay tarafından henüz bozma ve yürütmenin durdurulması yolunda bir karar verilmemesi karşısında mahkeme kararının nihai karar olmaması nedeniyle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle iptal etmiş, kararın temyiz edilmesi üzerine Danıştay 3. Daire; “Anayasa’nın 48. maddesinin 2. fıkrasında, devletin, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alacağı, 49. maddesinin 2. fıkrasında, devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı, 73. maddesinin 3. fıkrasında, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı öngörüldüğünden, mükelleflerin bu şekilde sınıflandırılmasının, yasal veya Anayasal bir dayanağı bulunmadığı gibi, Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve hürriyetlere de aykırı düşmesi nedeniyle davacının kod listesinden çıkarılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi iptal eden vergi mahkemesi kararında sonucu itibariyle hukuka aykırılık görülmediği” gerekçesiyle Vergi Mahkemesi kararını onamıştır.


İndir