SAHTE FATURADA YER ALAN KDV’nin İNDİRİM KONUSU YAPILMASI CEZALI TARHİYATI GEREKTİRİRDanıştay 7. Daire 29.01.2002 gün, 2000/5917 E., 2002/331 K. sayılı kararı ile yerel mahkemeye alış faturası sunulamamış olsa dahi bunun temyiz aşamasında sunulabileceğine ve alış faturalarının gerçekliğinin bilirkişi marifetiyle araştırılması gerektiğine hükmetti.

Vergi Mahkemesi; “…Davacı Şirketin 1993 yılında bir kısım alışlarını sahte faturalarla belgelendirdiğinden bahisle, Kasım ayı için katma değer vergisi tarh edilmesi ve kaçakçılık cezası kesilmesi yolunda tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu dönemde davacıya mal satan ... Limited Şirketinin sahte fatura ticareti yaptığına ilişkin birçok vergi inceleme raporu bulunduğu; şirket yöneticileri hakkında sahte fatura düzenlemekten dolayı 5 ayrı ceza mahkemesinde kamu davası açıldığı; kuruluşundan itibaren 6 aylık süre içinde, 50.000.000.- liralık sermaye ile, 158.550.935.765.- liralık satış yaptığı, ancak hiçbir dönemde ödenecek katma değer vergisi beyan etmediği; dönemler arasında stok emtia devirleri beyan ettiği halde deposunun olmadığı; şirketin % 90 hissesine sahip iken 20.9.1993 tarihinde bu hissesini devreden ...'in, devir tarihinden sonra da şirkete ait faturaları düzenlemeye devam ettiği; şirket ortaklarının çok sık değiştiği; yine aynı dönemde davacı Şirkete mal satan ...'in ... Limited Şirketinin de % 90 hisse ile ortağı olduğu, bu şirketteki hissesini devretmesinden kısa bir süre önce, 6.9.1993 tarihinde kendi adına mükellefiyet tesis ettirdiği, 4 aydan kısa bir süre içinde 120.609.344.800.- liralık fatura düzenleyerek 31.12.1993 tarihi itibarıyla işini terk ettiği, bu kişinin de dönemler arasında stok emtia devirleri beyan etmesine rağmen deposunun olmadığı, vergilendirme ile ilgili hiçbir ödevini yerine getirmediği; defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmediği hususlarının anlaşıldığı; söz konusu tespitler karşısında, gerçek bir emtia satışına dayanmadan sahte fatura düzenledikleri anlaşılan kişi ve şirketten temin edilen faturalarda yazılı katma değer vergilerinin indiriminin kabul edilmemesi suretiyle davacı adına katma değer vergisi tarh edilmesinde ve kaçakçılık cezası kesilmesinde kanuna aykırılık bulunmadığı…” gerekçesiyle karar verilmiştir. Davacı, eksik incelemeye dayalı tarhiyatın iptali gerektiği ileri sürerek hükmün bozulmasını istemektedir. Temyiz istemini kabul eden ve hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

“…Olayda, tarhiyatın dayanağını oluşturan vergi inceleme raporunda, davacı tarafından kullanılan faturaların düzenleyicisi, ... Limited Şirketi hakkında birden fazla vergi inceleme raporu düzenlendiği, vergi denetmenleri ... ve ... tarafından düzenlenen 8.12.1993 gün ve 1993/3-172,42-57 sayılı vergi inceleme raporu ile, şirketin katma değer vergisi indirimleri reddedilerek resen kaçakçılık cezalı tarhiyat önerildiği; yine aynı vergi denetmenlerince düzenlenen 8.12.1993 gün ve 1993/171,42-56 sayılı basit raporda, adı geçen şirketin düzenlediği faturaların sahte olduğu kanaat ve sonucuna ulaşıldığı belirtildiğinden; mükerrer vergilendirmeye sebebiyet verilmemesi amacıyla, söz konusu raporların incelenmesi ve yukarıda belirtilen hususların da dikkate alınması suretiyle karar tesisi gerekirken, mahkemece, ... Limited Şirketinden temin edilen faturalara ait matraha isabet eden tarhiyat kısmına yönelik olarak davanın reddinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kısmen kabulüne, mahkeme kararının ... Limited Şirketinden alınan faturalara ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına; ...'den alınan faturaya ilişkin temyiz isteminin reddine, mahkeme kararının bu hususa ilişkin hüküm fıkrasının onanmasına, oybirliği ile karar verildi…”İndir