SAHTE FATURALARDAN HESAPLANAN MATRAHIN MEŞRU OLMASI İÇİN İLGİLİ KURULUŞLARDAN ARAŞTIRMA YAPILMALIDanıştay 3. Daire 16.02.2012  gün, 2009/3180 E., 2012/486 K., sayılı kararı ile; sahte faturalardan hesaplanan matrahın hukuka uygunluğu için ilgili meslek kuruluşlarından da araştırma yapılarak karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

İzmir 1. Vergi Mahkemesi’nin “… işiyle uğraşan davacı şirket adına, … yılı için alımların bir kısmının sahte faturalarla belgelendirmek suretiyle kazancın eksik beyan edilmesi nedeniyle resen salınan üç kat vergi zıyaı cezalı kurumlar vergisini; davacı şirketin kayıtlarına intikal ettirdiği faturaları düzenleyen … hakkındaki vergi tekniği raporunda, mal alımında bulunulan mükelleflerin bir çoğu nezdinde sahte belge düzenlemekten ötürü vergi inceleme raporlarının düzenlendiği, dolayısıyla mal alımlarının gerçek olmadığı, …'un ifadesinde … yılından itibaren % 3 oranında komisyon karşılığı sahte fatura düzenlediğini beyan ettiğinden yola çıkılarak adı geçen mükellefin düzenlediği faturaların sahte olduğu sonucuna ulaşıldığı ve bu suretle davacı şirket adına düzenlenen fatura tutarlarının şirketin kazancına eklenmesi suretiyle tarhiyat yapıldığı anlaşılmakta ise de; … un davacı şirkete fatura düzenlediği tarih itibarıyla mükellefiyet kaydının devam ettiği, defter ve belgelerin anlaşmalı matbaada bastırıldığı ve noter onaylı olduğu, ilgili dönem beyannameleri ile kira ve serbest meslek ödemelerine ilişkin muhtasar beyannamelerin verildiği, ayrıca davacı şirkete düzenlediği faturaların sahte olduğu yönünde bir beyanının olmadığı dikkate alındığında davacı şirket adına düzenlenen faturaların sahte olduğu…” verdiği kararı hususun şüpheden uzak, hukuken geçerli ve somut şekilde tespit yapılmadığı gerekçesiyle … hakkında düzenlenen vergi tekniği raporundaki tespitlerin, adı geçen şahsın sahte fatura düzenlediğini ortaya koyduğu ileri sürülerek temyize gidilmiştir. Temyiz istemini kabul eden ve Vergi Mahkemesi kararını bozan Danıştay 3. Daire kararı da şöyle; “…Davacı şirkete fatura düzenleyen … nezdinde … tarih ve … sayılı vergi tekniği raporuna ekli olan ve çekince konulmaksızın imzalanan … tarihli tutanağın …'uncu maddesinde, adı geçen şahsın … yılından itibaren fatura ticaretine başladığına ilişkin açık beyanı maddi delil niteliğinde olduğundan, davacı şirkete düzenlenen faturaların gerçek bir mal ve hizmet hareketini yansıtmadığı kabul edilmek suretiyle davacı şirket adına matrah takdirinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bu nedenle, vergilendirmeye karşı açılan davada vergi mahkemesince, resen araştırma ilkesi gereği davacı şirket tarafından maliyet kayıtlarına alınan ve gerçeği yansıtmayan faturalardan yola çıkılarak saptanan matrahın hukuka uygun olup olmadığının tespiti yönünden gerekirse ilgili meslek kuruluşlarından, davacının faaliyet gösterdiği alandaki kar oranı araştırılmak suretiyle yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacak duruma göre karar verilmesi gerekmekte olup, faturaların sahte olduğu hususunun hukuken geçerli ve somut bir şekilde tespit edilmediği gerekçesiyle tarhiyatı kaldıran vergi mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir…”İndir