SAHTE FATURAYLA ELDE EDİLEN KOMİSYON GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK YOKTURDanıştay 7. Daire 16.12.2003 gün, 2000/9701 E., 2003/5068 K. sayılı kararı ile sahte faturayla elde edilen komisyon gelirinin vergilendirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Hatay 1. Vergi Mahkemesi; “…Muhteviyatı itibarıyla gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle komisyon geliri elde edildiğinden bahisle komisyon geliri üzerinden; ayrıca, muhteviyatı itibarıyla gerçek dışı belge kullanıldığı ve defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmeyerek vergi zıyaına yol açıldığından bahisle katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle, inceleme raporuna dayanılarak, 1996 yılının Nisan dönemi için, davacı Şirket adına katma değer vergisi salınması ile kaçakçılık ve ağır kusur cezası kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; dosyanın incelenmesinden; davacı Şirketçe düzenlenen faturaların gerçek hizmet ifasına dayandığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemin, komisyon gelirine isabet eden kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı; ancak, muhteviyatı itibarıyla gerçek dışı belge kullandığı, defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmediği açık olan davacının katma değer vergisi indirimlerinin kabul edilmemesi suretiyle salınan vergiye ilişkin kısmının yerinde olduğu…” dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü: “…Olayda, davacı Şirketin herhangi bir iş organizasyonu bulunmadığından, çok sayıda dershaneye yapmış göründüğü bakım, temizlik, cila, onarım, boya ve badana işlerini gerçekleştirmiş olması olanaksız bulunduğu gibi, bu işlem için gerekli tahsilat ile gider ödemelerinin, banka aracılığına başvurulmadan gerçekleştirilmiş olmasının da normal ve mutat olanla uyuşmadığı; öte yandan, defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen; esasen, defterlerinde kayıt olmadığı da yetkilisinin ifadesiyle sabit bulunan; yapmış olduğu yüksek ciro ve iş yoğunluğuna karşın zarar etmiş görünen ve katma değer vergileri devreden davacı şirketin, herhangi bir belgeye dayalı olmaksızın dershanelere yapmış göründüğü işlerin başkalarına yaptırıldığı iddiasının da inandırıcı olmadığı; ayrıca, Şirket yetkilisinin, iş yaptırdıkları işletmeden alamadıkları faturaları %50 oranında fazla tutarlarla başkalarından aldıkları yolundaki ifadesi ile Şirketin zarar beyanı ve katma değer vergisi devrinin birbiriyle uyuştuğu; başka anlatımla, iş yapmadan fatura düzenleyip veren bu şirketin hesaplarını dengelemek ve hizmet yapmadan vermiş olduğu faturalar dolayısıyla vergi yükü çıkmasını önlemek amacıyla gerçek dışı fatura kullanma yoluna gittiği, dava dosyası ile Dairemizin E: 2002/3607 sayılı dosyasındaki bilgi ve belgelerden anlaşılmış olup; bu tespitler, anılan fatura tutarları karşılığında gerçek bir hizmet ifasının olmadığını, faturaların, belli bir bedel karşılığı, mahiyetleri itibarıyla gerçek dışı olarak düzenlendiklerini açıkça ortaya koyduğundan; davacı hakkında komisyon geliri üzerinden yapılan tarhiyatta ve kesilen cezada kanuna aykırılık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne mahkeme kararının iptale ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına, oybirliği ile karar verildi…”
İndir