SALT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORUNUN İBRAZ EDİLMEMESİ YATIRIM İNDİRİMİNDEN YARARLANILMASINI ENGELLEMEZDanıştay 3. Daire 02.03.2011 gün, 2009/2045 E. 2011/743 K. Sayılı kararı ile mükellefin sadece yeminli mali müşavir tasdik raporunu ibraz etmemesi nedeniyle başkaca bir sebep olmamasına rağmen yatırım indiriminden yararlandırılmamasının hukuka aykırılık oluşturacağına hükmetti.

İzmir Vergi Mahkemesi’nin 15.01.2009 gün 2008/1120 E., 2009/47 k. Sayılı kararı, “Davacı şirket adına 2004 yılında yararlanılan yatırım indirimi tutarı için yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz edilmemesi sebebiyle re'sen salınan vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisini; tasdik raporunun varlığı yatırım indirimi uygulaması yönünden ön koşul niteliği taşıdığından, beyannamelerini indirim tutarını vergi dışı tutarak düzenleyenler adına tahakkukun yapılmasından önce vergi idaresince indirime dair tasdik raporunun aranması, bulunmadığı takdirde tahakkukun, ilgilinin indirimden yararlandırılmaması suretiyle yapılması gerektiği, ancak re'sen tarh yoluyla vergilendirme yapılan hallerde, yükümlülerin salt yeminli mali müşavir tasdik raporunun ibraz edilmemesi sebebiyle yatırım indiriminden yararlandırılmayarak vergilendirilmesi, verginin hukukiliği ilkesine uygun düşmeyeceğinden, inceleme raporunda davacının bu ön koşul dışında hangi sebeple yatırım indiriminden yararlanamayacağının da ortaya konulmasının zorunlu olduğu, vergilendirmenin dayandığı inceleme raporunda ise salt davacının ilgili dönem için yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz etmemesi sebebiyle yatırım indiriminden yararlandırılamayacağının öngörüldüğü, bu ön koşul dışında yatırım indiriminden yararlanmasına engel olan başka bir neden gösterilmediği anlaşıldığından, yapılan tarhiyatın hukuka uygun görülmediği” gerekçesiyle davayı kabul etmesinin idarece temyizi üzerine Danıştay 3. Daire, İzmir Vergi Mahkemesi’nin kararının bozmayı gerektirecek nitelikte olmadığına hükmetti.İndir