SİGORTALI ÇALIŞAN AVUKATIN 5271 SAYILI CMK UYARINCA HAK KAZANDIĞI MÜDAFİLİK ÜCRETİNDEN, YANINDASİGORTALI ÇALIŞAN AVUKATIN 5271 SAYILI CMK UYARINCA HAK KAZANDIĞI MÜDAFİLİK ÜCRETİNDEN, YANINDA ÇALIŞTIĞI AVUKATIN VERGİ BORCU MAHSUP EDİLEMEZ

Danıştay 3. Daire 23.09.2011 gün, 2010/205 E. 2011/5144 k. sayılı kararı ile, bir avukat yanında sigortalı çalışan avukatın, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca müdafilik hizmeti karşılığı hak kazandığı vekâlet ücretinden, yanında çalıştığı ve dolayısıyla ücretini tahsil için makbuzunu kullandığı avukatın vergi borcunun mahsup edilemeyeceğine karar verdi.

Anılan uyuşmazlıkta davayı kabul eden ve Danıştay tarafından da onaylanan Vergi mahkemesi gerekçesi şu şekilde; “davacının, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 150'nci maddesi uyarınca bizzat yerine getirdiği müdafilik görevi nedeniyle ücret almaya hak kazandığında tartışma bulunmadığı, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulanma Şekli Hakkında Kanunun 13. maddesi uyarınca yapılacak ödemeye ilişkin usullerin, Adalet Bakanlığınca çıkarılan ve 2.3.2007 gün ve 26450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikle belirlendiği, buna göre davacının, nezdinde sigortalı olarak çalıştığı avukatın serbest meslek makbuzunu kullanması gerektiği, bu durum ücretin ödeme usulüne ilişkin bir prosedür olup, serbest meslek makbuzu kullanılan avukatı hak sahibi yapmayacağından, müdafilik görevi yapan davacıya ödenmesi gereken ücretin, yanında çalıştığı avukatın vergi borcuna mahsup edilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı”.


İndir