SMMM VE YMM’LER İŞLERİ DOLAYISIYLA ÖĞRENDİKLERİ BİLGİLERİ İHBAR EDEREK İKRAMİYE ALAMAZLARDanıştay 3. Daire 19.02.2013 gün, 2012/747 E., 2013/478 K. sayılı kararı ile işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgileri ifşa eden muhbirlerin ikramiye alamayacağına hükmetti.

Vergi Mahkemesinin; “…3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 43. maddesinde, meslek mensupları ve bunların yanında çalışanların, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemeyecekleri, çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden yararlanamayacakları, ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulmasının mecburi olduğu, tanıklığın, sırrın ifşası sayılmayacağının kurala bağlandığı, davacının belirtilen bu düzenleme gereğince ilgili dönemde mali müşavirliğini yapmış olduğu şirket ile ilgili ihbar ikramiyesi almasının mümkün olmadığı…” gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Kararın davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay 3. Daire; “…Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından” gerekçesiyle Vergi Mahkemesi kararını aynen onamıştır.
İndir