TAKDİR KOMİSYONUNCA, EMTİA TEMİN ETMEKSİZİN FAALİYETE DEVAM EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ YÖNÜNDE ARAŞTIRMATAKDİR KOMİSYONUNCA, EMTİA TEMİN ETMEKSİZİN FAALİYETE DEVAM EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ YÖNÜNDE ARAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN FATURA TUTARLARININ GİDERLERDEN ÇIKARILMASI HUKUKA AYKIRIDIR

Danıştay 3. Daire 27.03.2012 gün, 2009/5234 E., 2012/934 k., sayılı kararı ile takdir komisyonunca eleştiri konusu fatura içeriği emtiaların temin edilmeksizin faaliyete devam edilip edilemeyeceği yönünde herhangi bir araştırma yapılmaksızın fatura tutarlarının giderlerden çıkarılmasının hukuka uygun düşmediğine hükmetti.

Vergi Mahkemesi “Davacı şirketin, sahte fatura düzenlemekten hakkında rapor bulunan Tasfiye Halinde ..... Petrol Limited Şirketine ait faturaları gider kaydettiğinden bahisle takdir komisyonu kararına istinaden ..... yılı için adına re'sen salınan vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi ve geçici vergi ile kesilen özel usulsüzlük cezasını; simitlik susam ve tahin imalatı ile uğraşan davacı şirketin gider kaydettiği eleştiri konusu faturalar içeriğinin kalorifer yakıtına ilişkin bulunduğu, davacı şirketin defter ve belgeleri üzerinde araştırma yapılmadığı gibi söz konusu faturalar içeriği emtia alınmaksızın faaliyetine devam edip edemeyeceği yönünde herhangi bir araştırma yapılmaksızın takdir komisyonunca faturalar tutarının giderlerden çıkarılmasının hukuka uygun düşmediği” gerekçesiyle davanın kabulü yönünde karar vermiş ancak Danıştay da bu kararı “aynı gerekçe ve nedenlerle” onamıştır.İndir