TARHİYAT NEDENİ DEFTER VE BELGELERİN, DAVALI İDAREDE YENİDEN TARHİYATA TABİ TUTULMASI İSABETSİZDİRDanıştay 9. Daire 16.10.2008 gün, 2007/2819 E., 2008/4712 K. sayılı kararı ile dava konusu tarhiyat nedeni defter ve belgelerin, davalı idareye gönderilip yeniden tarhiyata tabi tutulmasının isabetsiz olacağına hükmetti.

Söz konusu kararın Dairece hazırlanan gerekçesi ise şu şekilde:

“…dava konusu tarhiyatın nedeni defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi olup vergi mahkemesince resen araştırma ilkesi uyarınca davacının defter ve belgelerinin istenilmesi, ibraz edilecek olan defter ve belgelerden vergi dairesi müdürlüğünün de haberdar edilmesi suretiyle söz konusu belgelerin gerçekten alış yaptığı emtialara ait alış faturaları olup olmadığının araştırılması ve gerçek alış faturaları göz önüne alınarak ödenecek verginin tespiti için gerekirse defter ve belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak gerek bu bilirkişi raporunun gerekse mahkemeye ibraz edilip mahkemece vergi dairesi müdürlüğünün bilgisine gönderilen belgeler yönünden bu idare tarafından mahkemeye sunulan bilgilerin, doğrudan mahkeme tarafından değerlendirilerek hasıl olacak duruma göre bir karar verilmesi gerekirken, 2003 yılı defter ve belgelerin yeniden incelenmesi için davaya taraf olan davalı idareye gönderilerek denetim elemanlarınca tanzim olunan yeni inceleme raporuna göre karar verilmesinde yasal isabet bulunmamaktadır. Ancak dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının, fatura aldığı on bir firmayla ilgili olarak, 'iki mükelleften aldığı motorin karşılığında, bu mükelleflerin, kendi faturaları yerine anılan on bir firmaya ait faturaları düzenleyerek verdikleri' yönündeki ifadesi ile bu on bir firmanın mükellefiyet kaydının bulunmaması karşısında davacı adına düzenlenmiş olan bu faturaların sahte olduğunun anlaşıldığı, ... Nak. Otom. İnş. Gıda Ltd. Şti.'den alınan faturanın ise; adı geçen mükellef hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda, ... Nak. Otom. İnş. Gıda Ltd. Şti.'nin bir kısım nakliye faaliyetinin gerçek olduğu ve bu faaliyeti çerçevesinde düzenlediği nakliye faturaları ile araç satış faturalarının gerçek mal hareketine dayandığının belirtildiği, davacıya düzenlenen araç satışını konu edinen faturanın da rapora ekli tutanakta dökümü yapılan ve gerçek olduğu kabul edilen araç satış faturaları arasında yer aldığı görüldüğünden sonucu itibarıyla yerinde olan vergi mahkemesi kararının onanması gerekmektedir…İndir