TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA KAPSAMINDA OLMAYAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINA İLİŞKİN DAVA, VUK’DA DÜZENLENENTARHİYAT SONRASI UZLAŞMA KAPSAMINDA OLMAYAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINA İLİŞKİN DAVA, VUK’DA DÜZENLENEN EK DAVA AÇMA SÜRESİNDEN YARARLANAMAZ

Danıştay 3. Daire 23.02.2011 gün, 2009/4804 E., 2011/628 k., sayılı kararı ile tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamında olmayan özel usulsüzlük cezasının ek süreye tabi olamayacağı kararını verdi.

Danıştay 3. Dairenin gerekçesi şu şekilde: “213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 1'inci maddesinde, ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının ( 359'uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza hariç ) tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamında olduğu düzenlenmiş, Ek 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasında da uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef veya ceza muhatabının; tarhedilen vergiye veya kesilen cezaya, uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın kendisine tebliğinden itibaren genel hükümler dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava açabileceği, bu takdirde, dava açma müddeti bitmiş veya 15 günden az kalmış ise bu müddetin tutanağın tebliği tarihinden itibaren 15 gün olarak uzayacağı kurala bağlanmıştır.İndir