TARHİYATIN DAYANAĞI İNCELEME RAPORUNUN İHBARNAMEYE EKLENMEMESİ İHBARNAMEYİ HÜKÜMSÜZ KILARTARHİYATIN DAYANAĞI İNCELEME RAPORUNUN İHBARNAMEYE EKLENMEMESİ İHBARNAMEYİ HÜKÜMSÜZ KILAR

Danıştay 9. Daire 05.11.2009 gün, 2008/3530 E. 2009/3998 k. sayılı kararı ile tarhiyatın dayanağı inceleme raporunun ihbarnameye eklenmemesinin ihbarnameyi hükümsüz kılacağı yönündeki Vergi Mahkemesi kararını onadı.

Danıştay 9. Daire, Vergi Mahkemesince aşağıdaki gerekçe ile kabul edilen kararı aynen onamıştır: “… 213 sayılı Kanunun 35. maddesinin son fıkrasında; takdir komisyonunun kararı üzerine tarh edilen vergilerde, kararın ve re'sen takdiri gerektiren inceleme raporunun birer suretinin ihbarnameye ekleneceğinin belirtildiği, dosyanın incelenmesinden, temizlik işiyle uğraşan davacı şirketin 2002 yılı defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu bir kısım emtia alışlarını sahte fatura ile belgelendirerek haksız yere katma değer vergisi indiriminden faydalandığından bahisle ilgili dönem indirimleri reddedilmek suretiyle cezalı tarhiyat öngörüldüğü, tarh edilen vergilere ilişkin ihbarnamelerin, vergi inceleme raporu eklenmeden davacıya tebliğ edildiği, Danıştay kararlarına göre tarhiyatın dayanağı inceleme raporunun ihbarnameye eklenmesinin ihbarnamenin hukuken geçerli olmasının ön koşulu olduğu, bu durumun esasa etkili ve ihbarnameyi hükümsüz kılacak nitelikte bir usul hatası olduğu sonucuna varıldığından dava konusu cezalı tarhiyatta isabet görülmediği …İndir