TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ İŞLEMLERİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ GÜMRÜK KANUNUNA DEĞİL İYUK’A GÖRE BELİRLENİRGÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLEN VE 4811 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNU KAPSAMINDAKİ ÖDEMELER NEDENİYLE KONUSUZ KALAN TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ İŞLEMLERİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE DEĞİL, 2577 SAYILI KANUNA GÖRE BELİRLENMELİDİR

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 05.03.2010 gün, 2009/620 E. 2010/79 k. sayılı kararı ile gümrük müdürlüğüne verilen ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu kapsamındaki ödemeler nedeniyle konusuz kalan teminat mektubunun iadesi işlemlerinde dava açma süresinin Gümrük Kanununa göre değil, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre belirlenmesi gerektiğine karar verdi.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun karar gerekçesi şu şekilde: “Davaya konu edinen işlem, teminat mektubuyla garanti altına alınan tutarların 4811 sayılı Yasa kapsamında ödenmesi nedeniyle teminat mektubunun iadesi istemine cevap verilmeyerek reddine ilişkin olup, başvuruda gösterilen neden, davacının sorumluluğunu gerektiren edimin, 4811 sayılı Yasa uyarınca yerine getirilmiş olmasıdır. Bu başvuruya yanıt verilmemek suretiyle kurulan olumsuz işlemin hukuka uygunluğunun da başvuruda gösterilen neden gözetilerek belirlenmesi gerekmektedir. Bu konuda ulaşılan yargı, davacının 4811 sayılı Yasadan yararlanarak taahhüdünün gerektirdiği sorumluluktan kurtulduğu yönünde olduğu takdirde, ithalatçı lehine verilen teminat mektubunun davacıya iadesi gerekeceği açıktır.

İthalatın tarafı olmayan ve ithalatçı ile gümrük idaresi arasındaki ilişkide üçüncü kişi konumunda olan davacı banka tarafından, ithalatçı lehine garanti edilen tutar, 4811 sayılı Yasa hükümlerine ve Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısına göre ödenerek sorumluluktan kurtulduktan sonra teminat mektuplarının geri verilmesi istemiyle yapılan başvuru, Gümrük Kanunu uyarınca yapılmış bir başvuru değildir. Bu yüzden, ödeme yapılmasına karşın teminat mektuplarını iade etmeyen gümrük müdürlüğüne 06.05.2003 tarihinde yapılan başvuruya yanıt verilmeyerek kurulan olumsuz işleme karşı dava açma süresinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre belirlenmesi ve 25.07.2003 tarihinde açılan davanın esası incelenerek karar verilmesinde yargılama usulüne ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır.İndir