VEKİL DEĞİL MEMURİYET STATÜSÜYLE İDAREYİ TEMSİL EDEN HUKUK MÜŞAVİRİNE AVUKATLIK ÜCRETİ TAYİN EDİLMEZVEKİL DEĞİL MEMURİYET STATÜSÜ İLE İDAREYİ TEMSİL EDEN HUKUK MÜŞAVİRİ LEHİNE AVUKATLIK ÜCRETİ TAYİN EDİLMEZ

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 28.09.2011 tarih 2011/376 E. 2011/493 K. sayılı kararıyla; Maliye Bakanlığı’nı temsil eden hukuk müşavirinin vekil sıfatıyla değil memuriyet statüsü ile duruşmaya katıldığı gerekçesiyle hakkında avukatlık ücreti tayin ve takdir edilmemesi gerektiği yönündeki daire kararında hukuku aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Kurul’un kararın gerekçesi ise şu şekilde: “5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1.8.2010 gününde yürürlüğe giren 6009 sayılı Kanunla değiştirilen 18'inci maddesinde, Başkanlık merkez ve taşra birimlerinin veya Başkanlığın görev alanıyla ilgili işlemlerden dolayı Bakanlığın taraf bulunduğu idari yargı mercilerindeki davaları, avukat sıfatını haiz hukuk müşavirleri ve avukatları vasıtasıyla ait olduğu makam ve mercilerde ikame, takip ve müdafaa ettirmenin hukuk müşavirliğinin görevi olduğu, bu görev ve yetkinin ilgisine göre daire amiri, avukat sıfatını haiz hukuk müşavirleri ve avukatlar tarafından kullanılacağı ve Danıştay'daki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların ve avukatların, Baroya kayıt ve vekâletname ibrazı gerekmeksizin temsil yetkilerini kullanacaklarının öngörülmesi nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilen ve Danıştay Başsavcılığında 30.9.2010 tarihinde kayda giren 28.9.2010 günlü ve 86028 sayılı yazıda, Başkanlıklarının merkez teşkilatında çalışan hukuk müşavirlerinden avukatlık sıfatları da bulunan adları yazılı kişilerin Maliye Bakanlığı husumetiyle açılan idari davaları vekil sıfatıyla takip ve savunma görev ve yetkisini haiz olduklarının belirtildiği ve bu kişiler arasında yer alan, temyiz edilen kararın verilmesinden önce yapılan duruşmaya katılan Hukuk Müşaviri …'nin, avukat sıfatını haiz olmasına ve davanın reddedilmesine karşın lehlerine vekalet ücretine hükmedilmemesinin yargılama hukukuna aykırı olduğu ileri sürülerek kararın bu konudaki hüküm fıkrasının bozulması istenmişse de, duruşmaya katılan hukuk müşavirinin devlet memuru statüsüyle idarenin bir ajanı ve temsilcisi olarak duruşmada bulunması nedeniyle temyiz eden idare lehine avukatlık ücreti tayin ve takdir edilmemesi yönünden de Daire kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.” İndir