VERASET İNTİKAL VERGİSİNDE ZAMANAŞIMI İNTİKAL EDEN MALLARIN İDARECE TESPİT OLUNDUĞU TARİHTE BAŞLARVERASET VE İNTİKAL VERGİSİ MÜKELLEFİYETİNDE ZAMANAŞIMI ÖLÜMDEN DEĞİL, İNTİKAL EDEN MALLARIN İDARECE TESPİT OLUNDUĞU TARİHTE BAŞLAR

Danıştay 7. Daire; 21.10.2010 tarih ve 2008/6789 E., 2010/4868 k. sayılı kararı ile; 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 20'nci maddesinin b bendi hükmüne uygun olarak, veraset ve intikal vergisi mükellefiyetinin, verilen beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde intikal eden malların idarece tespit olunduğu tarihte başlayacağı, dolayısıyla zamanaşımının da ölüm tarihinden itibaren değil idarece tespit tarihinden itibaren başlayacağına hükmetti.

Aksi yöndeki Vergi Mahkemesi kararını bozan Danıştay kararının gerekçesi şu şekilde: “7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun "Mükellefiyetin başlangıcı" başlıklı 20'nci maddesinin ( a ) bendinde; veraset ve intikal vergisi mükellefiyetinin, beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyannamenin verildiği tarihte başlayacağı hükme bağlanmıştır.

Olayda; 5.10.1998 tarihinde vefat eden …'den intikal eden hissenin, varisler tarafından 23.2.2005 tarihinde verilen beyannamede gösterildiği tartışmasızdır. Bu durumda, 7338 sayılı Kanunun yukarıda anılan 20'nci maddesi uyarınca, ilk defa beyannamede gösterilen anonim şirket hissesine ilişkin vergi mükellefiyetinin beyannamenin verildiği tarihte başlayacağı dikkate alındığında, ortada tahakkuk zaman aşımına uğramış vergiden söz edilmesine olanak bulunmadığından, aksi yolda verilen mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir.İndir