VERGİ CEZASI KESİLEN DAVACI, EMTİANIN GERÇEKTEN ALINDIĞINI KANITLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜRDanıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 15.05.2009 gün, 2008/638 E., 2009/207 K. sayılı kararı ile vergi cezası kesilen davacının, emtianın gerçekten alındığını kanıtlamakla yükümlü olduğuna hükmetti.

Ankara 2. Vergi Mahkemesi sayılı kararıyla; “…davacıya fatura düzenleyen ... Limited Şirketi ( ... ) hakkındaki vergi tekniği raporunda, şirketin ve temsilcisinin bilinen adreslerinde bulunamadığı, yüksek katma değer vergisi beyanına karşın muhtasar beyanname vermediği, beyan edilen vergilerin ödenmediği, hakkında sahte belge düzenlemekten dolayı vergi inceleme raporu bulunan ... Limited Şirketinden fatura alarak kaydettiği, bu nedenlerle ... Limited Şirketinin düzenlediği faturaların sahte olduğu belirtilmiş ise de bu şirketin davacı adına düzenlediği faturayı kayıt ve beyanlarına dahil ettiği anlaşıldığından yeterli araştırma yapılmaksızın uygulanan tarhiyatta yasaya uygunluk görülmediği gerekçesiyle…” salınan katma değer vergisi ve vergi zıyaı cezasının, bu verginin bir katı tutarındaki kısmını kaldırmış, cezanın düzeltme fişiyle terkin edilen kısım hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir.

Vergi dairesinin temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi; “…Vergi Mahkemesince, vergi incelemesinin amacına da uygun olarak öncelikle, içeriği itibarıyla yanıltıcı olduğu sonucuna varılan faturaları veren şirket hakkında düzenlenen raporlar üzerine idarece ne gibi işlemler yapıldığı, katma değer vergisi tarhiyatı ile komisyon geliri elde etmekten dolayı gelir ya da kurumlar vergisi tarhiyatı yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise sonucu, bu tarhiyatlarla ilgili yargı kararları bulunup bulunmadığı, söz konusu firmanın mükellefiyetinin idarece terkin edilip edilmediği, edilmişse dava konusu yapılıp yapılmadığı, davacıya fatura düzenlediği dönemlerde, katma değer vergisi beyannamelerini verip vermediğinin davalı idareden, ya da faturaları düzenleyen şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesinden araştırılıp buna göre bir karar verilmesi gerekirken, bu hususlar araştırılmadan verilen kararda hukuka uygunluk görülmediği…” gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Temyiz istemini kabul eden ve hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü; “…Elektrik malzemeleri ticaretine 31.3.2000 tarihinde Tokat'ın Erbaa İlçesinde başladıktan sonra kısa sürede yüksek ciroya ulaşmasına karşın, iş yerini faaliyete başladıktan yaklaşık altı ay sonra Ankara'ya nakleden, belirtilen ciroya ulaşmasına elverişli iş organizasyonu ve sermaye donanımına sahip olmayan, alışlarını gerçek bir emtia teslimine dayanmaksızın faturalarla belgelendiren ve işçi de çalıştırmayan, Tokat-Erbaa'da faaliyette bulunduğu 30.5.2000 tarihinde muhtelif elektrik malzemesinden oluşan ve davacının faaliyetini yürüttüğü Ankara'dan temini, ekonomik ve ticari gereklere daha uygun olan emtianın gerçekten teslim alındığı ve yüksek tutardaki emtia bedelinin nakden ödendiği yönündeki iddiayı kanıtlama yükü, vergi idaresine değil, davacıya düşmektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, Ankara 2. Vergi Mahkemesinin kararının bozulmasına, oybirliği ile karar verildi…”İndir