VERGİ KAYBI DOĞURAN OLAYLAR, TAKVİM YILI İÇİNDE BELGE DÜZENİNE AYKIRILIK OLDUĞUNA DAYANAK OLUŞTURMAZTAKVİM YILININ KAPANMASINDAN SONRA VE ZAMANAŞIMI SÜRESİ İÇİNDE VERGİ İNCELEMESİYLE BELİRLENEN VE VERGİ KAYBI DOĞURAN OLAYLARDAN YOLA ÇIKILARAK, YILI İÇİNDE BELGE DÜZENİNE DE AYKIRI DAVRANILDIĞI YAKLAŞIMIYLA CEZA KESİLEMEZ.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 07.05.2010 gün, 2009/271 E., 2010/218 K., sayılı kararı ile; takvim yılının kapanmasından sonra ve zamanaşımı süresi içinde vergi incelemesiyle belirlenen ve vergi kaybı doğuran olaylardan yola çıkılarak, yılı içinde belge düzenine de aykırı davranıldığı yaklaşımıyla ceza kesilemeyeceğine hükmetti.

Vergi Mahkemesi’nin “davacı tarafından, 2003 yılında aynı gruba dahil olan (..) A.Ş. ile yaptığı sözleşme ile otelin konaklama gelirlerinin % 5’ini (...) AŞ’ye fatura etmesinin kararlaştırıldığı, maliyet + kâr şeklinde bir hesaplamaya yer verilmediği iddia edilmekteyse de, davacının gelirlerinin iki unsurdan oluştuğu, bunlardan ilkinin seyahat acentaları ile yapılacak rezervasyonlara aracılık karşılığı konaklamadan doğan cironun % 5’i, diğerinin ise işletici olarak yaptığı harcamaların % 5 fazlası olduğu, sözleşmeye göre çalıştırdığı işçiler için yaptığı harcamalar için % 5 fazlasıyla (...) AŞ’ye fatura düzenlediği, (..) A.Ş. tarafından davacının çalıştırdığı işçiler için davacıya yansıtılan elektrik, doğalgaz, yemek ve su gibi harcama payları için de davacı şirkete fatura düzenlendiği, taraflar arasında yapılan sözleşme gereği davacının bu harcamaları % 5 fazlasıyla hasılat kaydetmesine karşın (...) AŞ’ye fatura düzenlememesi nedeniyle özel usulsüzlük cezası kesildiği, (T) A.Ş. tarafından yansıtılan harcama tutarının % 5 fazlası için fatura düzenlemeyen davacı adına kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle davanın reddedilmesi yönünde verdiği karar, davacı tarafından hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kararın bozulması talebiyle temyiz edilmiştir. Vergi Mahkemesinin ısrar kararının bozulmasına karar veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun kararının gerekçesi şu şekilde;

Yasa yapıcı tarafından fatura ve benzeri belgelerin alınıp verilmemesi suretiyle mükelleflerin belge düzenine aykırı davranışlarının vergi kaybı doğup doğmamasına bakılmaksızın ve vergi kaybı doğmasını önleyici biçimde yaptırıma bağlanmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 353. madde, takvim yılının kapanmasından sonra ve zamanaşımı süresi içinde vergi incelemesiyle belirlenen ve vergi kaybı doğuran olaylardan yola çıkılarak, yılı içinde belge düzenine de aykırı davranıldığı yaklaşımıyla ceza kesilmesini öngören bir düzenleme içermemektedir.

2003 vergilendirme dönemine ilişkin işlemleri incelenen davacı adına, hesap döneminin kapanmasından sonra 28.07.2005 tarihinde düzenlenen vergi inceleme raporunda, verdiği hizmet için fatura düzenlemediği sonucuna ulaşılarak özel usulsüzlük cezası kesilmesi, maddenin öngörülüş amacına uygun düşmediğinden davanın reddine ilişkin ısrar kararında yargılama usulüne ve hukuka uygunluk görülmemiştir”.İndir