VERGİ ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN, ÇOK YÜKSEK TUTARLI FATURALAR SAHTE FATURAYA KARİNE TEŞKİL EDERDanıştay 9. Daire 10.06.2009 gün, 2008/6943 E., 2009/2554 K. sayılı kararı ile iş hacimleri örtüşmeyen, vergi ödevlerini yerine getirmeyen, çok yüksek tutarlı faturalar sahte faturaya karine teşkil edeceğini ve tarh edilen cezalı KDV’de isabetsizlik olmadığına hükmetti.

Dairenin, yerel mahkemeyi onadığı kararın gerekçesi şöyle; “…Davacının 2005 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu, düzenlenen vergi inceleme raporu ile bir kısım sahte alış faturalarının indirim konusu yapıldığının tespiti üzerine bu faturalara ilişkin indirimlerinin reddi suretiyle aynı yılın Şubat-Haziran, Ağustos-Ekim ve Aralık dönemleri için tarh edilen vergi zıyaı cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden, davacıya fatura düzenleyen A.Ş. ile Y.E. Ltd. Şti.’nin, işyeri, demirbaş ve personel durumlarının iş hacimleri ile örtüşmediği, sık sık adres ve ortak değiştirdikleri, bildirilen adreslerde firmalar ve ortaklarına ulaşılamadığı, vergisel ödevlerin yerine getirilmediği, çok yüksek tutarlı faturalar düzenlediklerinin ve alışlarının sahte olduğunun tespit edildiği, bu itibarla adı geçen firmaların düzenlediği faturaların gerçeği yansıtmadığı ve sahte faturalar olduğu sonucuna ulaşıldığından, bu faturalara ilişkin indirimlerin reddi suretiyle davacı adına tarh edilen vergi zıyaı cezalı katma değer vergisinde isabetsizlik görülmediği gerekçesiyle dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verilmiştir…” İndir