VERGİ SORUMLULARI DA VERGİ MÜKELLEFLERİ GİBİ TARH EDİLEN VERGİLERE KARŞI DAVA AÇABİLİRLERVERGİ KANUNLARINDA YER ALAN MÜKELLEF TABİRİ VERGİ SORUMLULARI İÇİN DE GEÇERLİ OLDUĞUNDAN VERGİ SORUMLULARI DA TARH EDİLEN VERGİLERE VE CEZALARA KARŞI DAVA AÇABİLİRLER

Danıştay VDDK 12.10.2011 gün, 2011/390 E., 2011/583 k., sayılı kararı ile vergi kanunlarında yer alan mükellef tabirinin vergi sorumluları için de geçerli olduğuna, bu nedenle vergi sorumlularının da mükellefler gibi da tarh edilen vergilere ve cezalara karşı dava açabileceklerine, aksi yöndeki ısrar kararının hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Davayı inceleyen Gaziantep Vergi Mahkemesi, 18.2.2008 günlü ve E:2007/1108, K:2008/299 sayılı kararıyla; vergiyi kesip ödemekten sorumlu olan davacı şirketin, istihkak sahibi adına hukuki sonuç doğuran tevkifata karşı dava açma ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle davayı, 2577 sayılı Kanunun 15/1-b maddesi uyarınca reddetmiş, bunun üzerine Danıştay 3. Daire 11.3.2010 günlü ve E:2008/2797, K:2010/713 sayılı kararıyla; “Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin birinci fıkrasının 3'üncü bendi uyarınca sorumlu sıfatı bulunan davacı şirket, yıllara sari hidroelektrik santral inşaatı nedeniyle makine, teçhizat ve malzeme ithali için kanuni merkezi ispanya'da bulunan şirkete yaptığı ödeme üzerinden kestiği vergiyi, ileride cezaya muhatap olmamak için ihtirazi kayıtla beyan ettiğinden, istemi kabul edilmeyerek adına yapılan tahakkuka karşı açılan ve esası incelenerek karar verilmesi gereken davanın ehliyet yönünden reddinin hukuka uygun görülmediği” gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Vergi Mahkemesinin ısrar kararı vermesi üzerine Danıştay VDDK; “Vergi Usul Kanununun 377. maddesinde dava açma yetkisinin sadece mükelleflere ve kendisine ceza kesilenlere tanınmadığı, aynı Kanunun 8'inci maddesinde, bu Kanunun diğer maddelerinde geçen mükellef tabirinin, vergi sorumluları için de geçerli olduğunun kurala bağlanmasından anlaşılmaktadır. Bu nedenle vergi sorumlularının da mükellefler gibi tarh edilen vergilere ve cezalara karşı verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması ve ihtirazi kayıtla beyan edilen matrahlar üzerinden tahakkuk etmiş olmak koşuluyla verginin beyanname üzerinden tahakkuk etmesi halinde dava açmaları olanaklıdır” gerekçesi ile ısrar kararını bozmuştur.İndir