VERGİ YARGILAMASINDA TEMEL SÜRELERÖzet

Vergi Hukuku şekle sıkı sıkıya bağlı bir hukuk dalı olduğu için, temel bir usul konusu olan süreler vergi hukukunda kritik önem taşır. Vergi yargılamasında dava, itiraz, temyiz gibi bazı temel süreler geçirilmeleri durumunda de hak düşümüne neden olan, mükelleflerin öncelikle bilmeleri gereken sürelerdir. Bu sirkülerimizde, özellikle vergi yargılamasında hak düşümüne neden olan bazı temel sürelere değindik.

Anahtar Kelimeler

Vergi Yargılamasında Süreler, Zamanaşımı, Dava Süresi, İtiraz Süresi, Temyiz Süresi, Hak Düşürücü Süre

Vergi Davalarında Genel Dava Açma Süresi 30 Gündür

Vergi Hukuku’na ilişkin süreler; Vergi Usul Kanunu (VUK), İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) başta olmak üzere birçok farklı kanunda yer almaktadır.

Vergi yargılamasında herhangi bir hak kaybı yaşamamak için genel sürelerin yanı sıra her bir işlemin ilgili kanunda yer alan süreyle ilgili usul hükümlerine titizlikle uyularak hareket edilmelidir. Şüphesiz bilinmesi gereken en temel süre, vergi/ceza ihbarnamelerine karşı Vergi Mahkemelerinde dava açma süresinin 30 gün olduğudur.

İhbarnameye karşı doğrudan dava açmak yerine (tarhiyat sonrası) uzlaşmaya başvurulması ama uzlaşmanın vaki olmaması durumunda, dava açma süresinin hesabında ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde uzlaşmaya başvurulduğu önem taşır. İhbarnamenin muhatabı, uzlaşmaya tebliğden itibaren 15 günden az bir süre içinde başvurmuş ise, 30 günlük dava süresinin kalan günleri içinde dava açabilir. Diğer bir deyişle, uzlaşmaya ihbarnamenin tebliğinden itibaren 5 gün içinde başvurulmuş ise, uzlaşmanın vaki olmaması durumunda bakiye 25 gün içinde dava açılabilir. Eğer uzlaşmaya, ihbarnamenin tebliğinden itibaren 15 günden daha sonra başvurulmuş ise, uzlaşmanın vaki olmaması halinde dava açma süresi 15 güne uzar. Yukarıdaki örnekteki kişi uzlaşmaya ihbarnamenin tebliğinden itibaren 20. Günde başvurmuş ise dava açma süresi bakiye 10 günden 15 güne uzar. Bu düzenlemelere göre; (tarhiyat sonrası) uzlaşmaya müracaat hallerinde dava açma süresi uzlaşmanın sonrasında her hâlükârda 15 günden aşağı olamaz.

Tarhiyat öncesi uzlaşmada durum daha farklıdır: Tarhiyat öncesi uzlaşmanın vaki olmaması halinde ihbarname beklenir, ihbarnamenin tebellüğünden itibaren 30 gün içinde doğrudan dava açılabilir.

Ödeme Emrine,  İhtiyati Hacze, İstihkak İddialarına Karşı Dava/İtiraz/Cevap Süreleri 30 Değil 7 Gündür

AATUHK süreleri genel dava/itiraz sürelerinden farklı ve daha kısadır. Bu Kanunda yer alan en önemli dava ödeme emrine karşı açılacak iptal davası olup süre 30 değil 7 gündür. Benzer şekilde, istihkak iddiasına cevap, ihtiyati hacze itiraz (dava) süreleri de 7 gündür. Haciz işlemine karşı açılacak iptal davasında ise süre 30 gündür.

Vergi Yargılamasında Temel Süreler

Vergi davalarında genel dava açma süresi 30 gün olduğu gibi, cevaba cevap verme süresi, itiraz/temyiz süresi de 30 gündür. Karar düzeltme süresi 15 gündür.

Yürütmenin durdurulması yönünde verilen bir karara itiraz için süre 7 gündür.

Görülmekte olan bir davaya katılma talebinde bulunmak, davayı ihbar etmek, bir davanın bağlantılı olduğunu iddia etmek ya da dava görülürken yürütmenin durdurulması yönünde ara karar verilmesini talep etmek, dava hakkında karar verilene kadar mümkündür.

Mahkemenin bilirkişi seçimine 3 gün içinde itiraz edilebilir. Bir bilirkişi raporuna ise Danıştay’a göre 1 hafta içerisinde itiraz edilebilir.

İşlemden kaldırılmasına karar verilen bir dava için 1 yıl içerisinde yeniden işleme konulması için başvuruda bulunulabilir, aksi takdirde o dava hiç açılmamış kabul edilir.

Mahkemenin görevsizlik kararı üzerine davacı davasını 30 gün içerisinde görevli mahkemede açabilir.

Bir yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmak için, yargılamanın yenilenmesi nedenlerine göre talepte bulunma süreleri 60 gün, 1 yıl ve 10 yıl olarak değişmektedir.

İdari İtiraz Sürecinde Süreler

Vergi usulünde, 5 yıllık tarh zamanaşımı içerisinde düzeltme talep edilebilir. Düzeltme ve şikâyet (idari itiraz) başvurularından olumlu netice alınamaması durumunda, şikâyet başvurusunun yazılı reddi halinde bu yazılı redden itibaren, 60 gün süre ile sessiz kalınması halinde oluşan zımni red durumunda 60 günün bitiminden itibaren 30 gün içinde Vergi Mahkemesinde dava açılması gerekir.

Sürelere riayet edilmemesi nedeniyle süre aşımından reddedilen vergi davası sayısı azımsanamayacak sayıdadır. Mükelleflerin davalarını takip ederken sürelere azami riayet etmeleri menfaatleri icabıdır.

Detaylı bilgi için:

Çetinkaya Hukuk Bürosuwww.cetinkaya.av.tr | clo@cetinkaya.av.tr | Tel: +90 212 212 99 55 | Fax: +90 212 212 79 71

Mecidiye Cad. Cevher Apt. No: 3/6 Mecidiyeköy 34387 Şişli - İstanbul

Av. Oğuz ÇETİNKAYA | oguzcetinkaya@cetinkaya.av.tr |

Av. Ali Özgür KARA | aliozgurkara@cetinkaya.av.tr | İndir