VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ KANUNEN BİLMEK DURUMUNDA OLAN VAKIF MÜTERAFIK KUSURLUDURVERGİ YÜKÜMLÜSÜ OLAN VE YASA DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞDUĞUNU BİLEN VE VERGİNİN YATIRILMADIĞINI BİLMEK DURUMUNDA OLAN DAVALI VAKFIN DA BU HUSUSU DENETLEMEMESİ VE DAVALI BANKAYI UYARMAMASI MÜTERAFİK KUSURDUR

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 03.10.2007 gün, 2007/11-647 E., 2007/708 k., sayılı kararı ile Vergi yükümlüsü olan ve yasa değişikliği nedeniyle vergi yükümlülüğünün doğduğunu bilen ve verginin yatırılmadığını bilmek durumunda olan davalı Vakfın da bu hususu denetlememesi ve davalı bankayı uyarmaması da BK.nun 98/2. maddesi delaletiyle müterafik kusur oluşturduğuna, dolayısıyla bu oran belirlenmek neticesine göre bir karar tesis edilmek gerektiğinden davacı vekilinin bu yöne ilişen karar düzeltme itirazının kabulü gerektiğine hükmetti.

Davacı Banka, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanun ile değişik 94/8 nci maddesi uyarınca 29.7.1998 tarihinden itibaren Kurumlar Vergisinin bütünüyle kapsamı dışındaki dernek ve vakıflara stopaj yükümlülüğü getirildiğinden davalı vakfın müvekkili banka nezdindeki mevduatı ile ilgili vergisi kesilmeyen faiz ödemelerinden dolayı müvekkilince anapara vergi borcu ve gecikme tutarı (185.585.260.865) TL’nin Vergi Dairesine 20.9.2001 tarihinde yatırıldığını, vergi yükümlüsünün davalı mudi olduğunu ileri sürerek, anılan meblağın faiziyle birlikte davalıdan rücuan tahsilini talep ve dava etmiş, Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 10.Asliye Ticaret Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 25.11.2004 gün ve 2001/575 E, 2004/1250 K. sayılı karar, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 18.12.2006 gün ve 2006/12915-2006/13505 K. sayılı ilamı ile onanmıştır.

Davacı Banka vekilinin, karar düzeltme talebinde bulunması üzerine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararını düzeltmiş;

“2- Ancak, her ne kadar stopajın vergi dairesine yatırılması vergi sorumlusu bulunan davacı bankaya ait bir yükümlülük ise de, vergi yükümlüsü olan ve yasa değişikliği nedeniyle vergi yükümlülüğünün doğduğunu bilen ve verginin yatırılmadığını bilmek durumunda olan davalı Vakfın da bu hususu denetlememesi ve davalı bankayı uyarmaması da BK.nun 98/2 nci maddesi delaletiyle sözleşme ilişkilerine de uygulanması gereken BK.nun 44. maddesi gereği kusur teşkil edeceği açıktır. Nitekim Dairemizce de emsal bir olayda bu husus kabul edilmiştir. ( 24.1.2005 tarih 2004/3738 Esas, 2005/156 Karar ) Bu itibarla, mahkemece davalının da olayda müterafik kusurlu olduğu kabul edilerek, bu oran belirlenmek neticesine göre bir karar tesis edilmek gerektiğinden davacı vekilinin bu yöne ilişen karar düzeltme itirazının kabulüyle Dairemizin 22.6.2006 tarih ve 2005/4698 Esas 2006/7340 Karar sayılı ilamının ortadan kaldırılarak, yerel mahkeme kararının davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir... ),”

gerekçesiyle kararı bozmuştur. İlk derece mahkemesinin ilk kararda direnmesi üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel kurulu’na gelmiş, Genel Kurul Yargıtay 11. Hukuk Dairesi bozma kararı doğtulrusunda karar vererek vergi yükümlüsü olan ve yasa değişikliği nedeniyle vergi yükümlülüğünün doğduğunu bilen ve verginin yatırılmadığını bilmek durumunda olan davalı Vakfın da bu hususu denetlememesi ve davalı bankayı uyarmaması da BK.nun 98/2. maddesi delaletiyle müterafik kusur oluşturduğuna, dolayısıyla bu oran belirlenmek neticesine göre bir karar tesis edilmek gerektiğine hükmetmiştir.İndir