VERGİ ZİYAINA İŞTİRAK EDİLDİĞİNDE YÜKÜMLÜNÜN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİNCE CEZA KESİLMELİDİRDanıştay 3. Daire 22.11.2007 gün, 2006/4358 E., 2007/3150 K. sayılı kararı ile vergi zıyaına iştirak edildiğinde yükümlünün bağlı olduğu vergi dairesince ceza kesilmesi gerektiğine hükmetti.

“…213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 341. maddesinde, vergi zıyaı cezasının, mükellefin ve sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade edeceği, 344. maddenin üçüncü fıkrasında vergi zıyaına 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu cezanın üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanacağı, 365. maddesinde ise vergi zıyaı cezalarının, olayların ilgili bulunduğu vergi bakımından mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından kesileceği kurala bağlanmıştır.

İştirak eylemi nedeniyle kesilen vergi zıyaı cezalarına karşı açılan davaların çözümünde, eylemine iştirak edilen asıl yükümlü ya da yükümlüler adına kesilen cezaların kesinleşip kesinleşmediği önem taşımaktadır. Asıl yükümlüler adına kesilen cezalar, henüz kesinleşmemiş olabileceği gibi, kesinleşme durumları açısından farklılık da taşıyabileceğinden asıl yükümlü ya da yükümlüler ile bunların fiillerine iştirak eden yükümlülerin her birine bağlı oldukları vergi dairelerince ceza uygulanması, aralarında bağlantı bulunan bu cezalara karşı açılan davaların farklı yargı yerlerince sonuçlandırılmasına bunun da hüküm aykırılıklarına sebebiyet verebileceği göz önüne alındığında, kuralına yukarıda yer verilen 213 sayılı Yasa’nın 365. maddesi uyarınca sözü edilen cezaların, nezdinde inceleme yapılan, başka bir deyişle eylemine iştirak edilen yükümlü ya da yükümlülerin bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüklerince kesilmesi gerekmektedir.

Vergi zıyaına sebebiyet verme eylemine iştirak edilen asıl yükümlü ... T.A.Ş.’nin T.A.Ş.’nin bağlı olduğu ... Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü yetkisinde olmasına karşın, dava konusu vergi zıyaı cezalarının, davacının bağlı olduğu yetkisiz ... Vergi Dairesi Müdürlüğünce kesilmesinde yasaya uygunluk bulunmadığından, vergi mahkemesince davanın, esası incelenerek sonuçlandırılması hukuka uygun düşmemiştir.

Kaldı ki davacının gerek dava gerek temyiz aşamasında ileri sürdüğü mükerrerlik iddiasının araştırılması amacıyla Dairemizce verilen 04.10.2007 tarihli ara kararı üzerine davalı idarece dosyaya sunulan vergi tekniği ve inceleme raporları, vergi ve ceza ihbarnameleri ve mahkeme kararlarının incelenmesinden, bakılan davaya konu yapılan vergi zıyaı cezalarının dayanağı olan vergi tekniği raporuna dayanılarak aynı vergi zıyaı cezalarının yetkili ... Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğünce de kesildiği ve bu cezalara karşı Vergi Mahkemesinin esas sayılı dosyasında dava açıldığı ve anılan mahkemenin kararı ile hesabındaki gecikme faizi kaldırılmak suretiyle değiştirilen vergi zıyaı cezalarının, temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle Vergi Mahkemesinin kararının bozulmasına, oybirliği ile karar verildi…”İndir