VERGİ ZİYAI CEZALARINDA TEKERRÜR ARTIRIMININ UYGULANMASIVERGİ ZİYAI CEZALARINDA TEKERRÜR ARTIRIMI UYGULANABİLMESİ İÇİN TEKERRÜR HÜKMÜNE ESAS ALINACAK SONRAKİ EYLEMİN İLK EYLEM İÇİN KESİLEN CEZANIN KESİNLEŞME TARİHİNİ TAKİP EDEN YILBAŞINDAN SONRA GERÇEKLEŞMIŞ OLMASI GEREKİR

Danıştay 4. Daire 23.6.2011 gün, 2010/8825 E. 2011/5756 k. sayılı kararı ile vergi ziyaı cezalarında tekerrür artırımı uygulanabilmesi için tekerrür hükmüne esas alınacak sonraki eylemin ilk eylem için kesilen cezanın kesinleşme tarihini takip eden yılbaşından sonra gerçekleşmiş olması gerektiğine karar verdi.İndir