VERGİLENDİRME İŞLERİNE İLİŞKİN TEBLİGATLAR, TEBLİGAT KANUNUNA DEĞİL VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE YAPILIRVERGİLENDİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİGATLAR VUK HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILIR VE 5 YILLIK TARH ZAMANAŞIMI İÇİNDE TEBLİĞ EDİLMEYEN VERGİLER ZAMANAŞIMINA UĞRAR

Danıştay 9. Daire 08.04.2010 gün, 2009/8183 E., 2010/1730 k., sayılı kararı ile vergilendirme işlerine ilişkin tebligatların Tebligat Kanununa göre değil Vergi usul kanununa göre yapılması gerektiğine ve vergilendirme dönemini izleyen yıldan itibaren beş yıl içinde tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğradığına hükmetti.

Danıştay 9. Daire, Vergi Mahkemesinin “vergi ceza ihbarnamesinin 31.12.2008 günlü tebliğ alındılarında, muhatabın bilinen adresinde bulunamadığı belirtildikten sonra ilgili mahalle muhtarlarına imzalatıldığı ve tebliğ evrakının şirket adresi ile şirket müdürünün ikametgâh adreslerine bırakıldığının anlaşıldığı, olayda, muhatabın bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle anılan Kanun hükümleri uyarınca tebliğ evrakının tebliği çıkaran mercie iadesi yoluna gidilmesi gerektiği halde, 7201 sayılı Tebligat Kanununu hükümlerinin uygulanmaya çalışıldığı ve tebliğ evrakı ilgili adreslere bırakıldığından, söz konusu vergi ceza ihbarnamesinin usulüne uygun tebliğ edilmediği sonucuna ulaşıldığı, bu itibarla, 2003 yılına ait vergi ve cezanın izleyen yıldan başlayarak beş yıl içinde en son 31.12.2008 tarihi mesai bitimine kadar anılan kanuni düzenlemelere uygun olarak tarh ve tebliğ edilmediğinden zamanaşımına uğradığı” şeklindeki gerekçesini benimsemiş ve kararı aynen onamıştır.”İndir