VERGİYLE BAĞLANTISI BULUNAN İHBAR İKRAMİYESİ DAVASI VERGİ MAHKEMESİNCE ÇÖZÜMLENİRDanıştay 10. Daire 13.11.2000 gün, 1998/1443 E., 2000/5627 K. sayılı kararı vergiyle bağlantısı bulunan ihbar ikramiyesi davasının vergi mahkemesince çözümleneceğine hükmetti.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi; “…20.9.1989 tarihine kadar yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten ve şirket ortağı olan davacının özellikle 1989 takvim yılı itibariyle şirket faaliyetlerinden haberdar olduğu, şirketin yönetim kurulu üyesi olarak vergi kaçırma eylemine iştirak ettiği, 1989-1990-1991-1992 yıllarına ait bilgi ve belgeleri 20.10.1993 tarihinde davalı idareye vermiş olması ve ihbarda bulunmuş olmasının davacının beş yıllık süreç içerisinde neden ihbarda bulunmadığı çelişkisini ortaya çıkardığı, vergi kaçırma eylemi dolayısıyla şirketin elde ettiği ilave kazancın olanaklarından davacının da yararlandığı…” gerekçesiyle davayı reddetmiştir.

Temyizi kabul eden ve hüküm veren Danıştay 10.Daire kararı ise şöyle; “…Vergiyle bağlantılı bulunan ihbar ikramiyesiyle ilgili davanın, vergi ile ilgili uyuşmazlık sonucunda ortaya çıkan hukuki duruma bağlılığı karşısında, bu iki uyuşmazlığın gerek usul ekonomisi ve gerekse davaların farklı mahkemelerde görülmesinin uygulamada ortaya çıkardığı sakıncalar nedeniyle 2576 sayılı Yasanın 6. maddesi uyarınca vergi mahkemesince çözümlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla salınan vergi ve kesilen cezaların belirli bir oranı olarak saptanan ihbar ikramiyesine ilişkin bulunan bu davanın esası hakkında idare mahkemesince karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca İstanbul 5. İdare Mahkemesinin kararının bozulmasına, oybirliğiyle karar verildi…” İndir