YALNIZCA ALIŞLARI YÖNÜNDEN İNCELEME YAPILAN FİRMANIN, SATIŞ FATURALARININ GERÇEK OLDUĞUNUN KABULÜ...Danıştay 7. Daire 16.03.2005 gün, 2003/519 E., 2005/383 K. sayılı kararı ile yalnızca alışları yönünden inceleme yapılan firmanın, satış faturalarının gerçek olduğunun kabulü gerektiğine hükmetti.

Vergi Mahkemesi; “…Davacı Şirket adına, sahte fatura kullanarak haksız katma değer vergisi indiriminden yararlanmak suretiyle vergi zıyaına sebep olduğundan bahisle, 1999/Eylül dönemi için re'sen katma değer vergisi salınması; 1999/Haziran, Temmuz ve Eylül dönemleri için de vergi zıyaı cezası kesilmesi yolunda tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılan davada; 1999/Haziran ve Temmuz dönemleriyle ilgili vergi zıyaı cezaları uzlaşma nedeniyle tarhiyattan terkin edildiğinden, uyuşmazlığın bu bölümü hakkında karar verilmesine yer olmadığı; davacı Şirketin tarhiyat öncesi uzlaşma talebi üzerine, inceleme raporunda yazılı tüm vergi ve cezaların uzlaşma tutanağına yazılması gerekirken, 1999/Eylül dönemine ilişkin verginin yazılmadığının anlaşılması karşısında, tutanağın eksik veya yanlış yazılmasında davacıya bir kusur izafe edilemeyeceğinden, tutanağa yazılmayan Eylül/1999 dönemine ilişkin katma değer vergisinin ve vergi zıyaı cezasının da kaldırılmış olduğunun kabulü gerektiği; diğer taraftan, davacının ... Limited Şirketinden yapmış olduğu mal ve hizmet alımlarının gerçeği yansıtmadığına ilişkin herhangi bir araştırma ve tespitin yapılmaması nedeniyle, objektif ve muteber delillerle kanıtlanmadan düzenlenen vergi inceleme raporunda ve buna dayanılarak Eylül/1999 dönemi için salınan katma değer vergisinde, bu yönden de yasal isabet görülmediği…” gerekçesiyle, dava konusu işlemin 1999/Eylül dönemi için salınan vergi ve kesilen cezaya ilişkin kısmının iptaline; 1999/Haziran ve Temmuz dönemine ait vergi zıyaı cezaları hakkında ise karar verilmesine yer olmadığına dair inceleme raporuna istinaden tesis edilen işlemin yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Temyiz istemini kabul eden ve hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü;

“…Olayda; dosyada mevcut, ... Vergi Dairesi Başkanlığının 28.11.2002 tarih ve 28127 sayılı yazısından; davacı Şirkete fatura düzenlemiş olan ... Limited Şirketi hakkında düzenlenen vergi inceleme raporlarına istinaden, 1999 yılının Mart ila Aralık dönemleri ile 2000 yılının Ocak ila Aralık dönemleri için, katma değer vergisi indirimlerinin kabul edilmemesi suretiyle re'sen salınan katma değer vergisine ve kesilen vergi ziyaı cezasına ilişkin ihbarnamelerin memur eliyle tebliğ edildiğinin ve adı geçen Şirketçe söz konusu işlemlere karşı dava açılmadığının belirtildiği anlaşılmış olup; bu durum karşısında, adı geçen Şirketin vergi ile ilgili işlemlerinde gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayandığı bu yolla kabul edilen satış faturalarının, bunları kullanan davacı yönünden sahte kabul edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından; dava konusu işlemin iptaline dair mahkeme kararı, sonucu itibarıyla yerinde görülmüştür.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, 16.3.2005 gününde oybirliği ile karar verildi…”
İndir