YAPILMASI NORMAL VE ZORUNLU OLAN GİDERLER DİKKATE ALINMAKSIZIN YAPILAN TARHİYAT HUKUKA AYKIRIDIRDanıştay 4. Daire 28.2.2007 gün 2006/2674 E. 2007/563 K. sayılı kararıyla yürütülen işin niteliğine ve büyüklüğüne göre yapılması normal ve zorunlu olan giderler dikkate alınmadan eksik inceleme ve varsayıma dayalı olarak yapılan tarhiyatın hukuku aykırı olacağına hükmetti.

Vergi Mahkemesi açılan davayı “ Davacı şirket hakkında düzenlenen vergi inceleme raporunda, ilgili yılda davacı şirkete fatura düzenleyen şirket hakkında içeriği itibarıyla yanıltıcı fatura düzenlendiği yolunda vergi tekniği raporları bulunduğundan söz edilerek inceleme elemanınca anılan faturalar hizmet maliyetinden çıkarılarak brüt satıştan hesaplanmış ancak, brüt karlılık oranının çok yüksek olması nedeniyle alınan emtianın sahte fatura ile belgelendirildiği sonucuna ulaşılıp şirket yetkilisinin ifadesine dayananılarak %20 kar elde edildiği kabul edilip, bulunan matrah üzerinden re’sen turaları düzenleyen şahıs ve firma hakkında düzenlenen vergi tekniği raporlarındaki tespitler değerlendirildiğinde ise, gerçek mal ve hizmet teslimleri olmadığı mükelleflerin komisyon karşılığı içeriği itibarıyla yanıltıcı fatura ticareti yaptıkları sonucuna ulaşıldığı, bu durumda, bu faturaları yasal defterlerine kaydeden davacı şirketin dönem matrahının resen takdiri yerinde olup, anılan faturaların hizmet maliyetinden çıkarılması suretiyle bulunan matrah üzerinden yapılan tarhiyatta yasaya aykırılık bulunmadığı”  gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ve karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. Danıştay 4. Dairesi temyiz istemini kabul ederek “213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3/B maddesinde; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, 134. maddesinin 1. fıkrasında vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu “araştırmak, tespit etmek ve sağlamak” olduğu açıklanmıştır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/1. maddesinde ise, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilebileceği belirtilmiştir.

Türk Vergi Hukuku, maddi ve somut delillere dayalı, böylece vergi adaletini sağlamayı amaçlayan kuralları içermektedir. Bu nedenle vergilemeye ilişkin kurallar, gerçeğe aykırı tespitlere göre vergileme yapılmasını önlemeye yönelik olarak düzenlenmiş, gerçek durumun vergilemeye esas alınacağı ve incelemenin de bu amaca yönelik olması öngörülmüştür.

Dosyanın incelenmesinden davacının fatura aldığı N... adlı şahıs ile İ... İnşaat Turizm Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporları ile yapılan tespitlerden hareketle söz konusu firmaların davacıya düzenlemiş oldukları faturaların içeriği itibarıyla yanıltıcı olduğu sonucuna varılarak tarhiyat yapıldığı, Vergi Mahkemesince, davacıya fatura düzenleyen kişi ve firma hakkında düzenlenen raporlarda yer alan tespitler yeterli bulunarak davanın reddedildiği anlaşılmaktadır.

Davacı şirketin GSM operatörlerinin baz istasyonlarına montaj aparatları imalatı yaparak malzeme verdiği ve büyük firmalara malzeme üretimi yaptığı dikkate alındığında, fatura içeriği malzemeler kullanılmadan, bu işlerin tamamlanıp tamamlanamayacağı araştırılmadan ve yürütülen işin niteliği ve büyüklüğüne göre yapılması normal ve zorunlu olan giderler dikkate alınmadan eksik inceleme ve varsayıma dayalı olarak yapılan tarhiyata karşı açılan davanın reddi yolundaki Vergi Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesi ile Vergi Mahkemesi kararını bozmuştur.İndir