YETKİLİSİNCE İMZALANMAYAN BELGE HİÇBİR HUSUSU İSPATLAYAMADIĞINDAN DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULAMAZYETKİLİSİNCE İMZALANMAYAN TUTANAK, SULHNAME OLARAK DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULAMAZ

Danıştay 7. Daire 26.10.2010 gün, 2008/2762 E., 2010/4983 k., sayılı kararı ile yetkililerince imzalanmayan "İhtilafın Sulh Yoluyla Halline İlişkin Müzakere ve Ön Anlaşma Tutanağı" isimli belgenin, Bakan onayından geçmemesi nedeniyle geçerlilik kazanamaması karşısında herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek belge niteliğinde olmaması nedeniyle damga vergisine tabi olmadığına hükmetti.

Vergi Mahkemesinin “Devlet Hastanesi inşaatı işini üstlenen … ile davacı Sağlık Bakanlığı arasında ortaya çıkan, yüklenicinin hak talepleriyle ilgili uyuşmazlığın, 4353 sayılı Kanunun "Davaya ve İcraya İntikal Etmemiş Olan İhtilafların Sulh Yoluyla Halli" başlıklı 31. maddesi kapsamında, adı geçen Şahıs ve müzakerelere katılan Bakanlık personelinin bir kısmı tarafından 5.3.2004 tarihinde üç nüsha olarak imzalanan, "İhtilafın Sulh Yoluyla Halline İlişkin Müzakere ve Ön Anlaşma Tutanağı" nın vergiye tabi olduğundan bahisle, Maliye Bakanlığı Sağlık Kurumları Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünün, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 26. maddesine göre yaptığı bildirim üzerine, aynı Kanunun 24. maddesi uyarınca, sorumlu sıfatıyla davacı Bakanlık adına damga vergisi salınmasına ve vergi zıyaı cezası kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; olayda, İhtilafın Sulh Yoluyla Halline İlişkin Müzakere ve Ön Anlaşma Tutanağının sonuç kısmında, sulhen çözüme yönelik görüşmelerden vazgeçilmesi durumunda, müzakere sırasında yapılan beyanların daha sonrası için tarafları bağlayıcı olmayacağının kabul edildiği; müzakerede görüşülen hususların geçerliğinin, sulhnamenin hukuki prosedürü tamamlanıp imzalanması şartına bağlandığı; müzakerede görüşülen hususların Bakanlık Makamının tensiplerine arz edilmesi ve tensip kılınması halinde, bu müzakere tutanağı çerçevesinde sulhname hazırlanmasına yönelik şartlara yer verildiği; bu haliyle, damga vergisine tabi tutulan kağıdın, taraflar arasında müzakere edilen hususların tutanağa bağlanması amacıyla düzenlendiği; tutanakta yer alan hususların geçerlik kazanmasının, Bakanlık Makamının iznine ve bu izin sonucu düzenlenecek sulhnameye bağlı olduğu; dolayısıyla, tutanağın yetkili kişilerce imzalanmaması nedeniyle bağlayıcılığının bulunmadığı; herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek nitelikte bir belge olmadığından, bir sözleşme veya sulhname niteliği taşımayan söz konusu belgenin damga vergisine tabi tutulmasında hukuka uyarlık görülmediği; öte yandan, davalı İdarenin savunma dilekçesi ve eklerinden, vergi zıyaı cezasının vergi aslının bir katı esas alınarak kesilen kısmından fazlaya isabet eden, gecikme faizi hesaplanmasıyla ilgili kısmı düzeltme fişiyle terkin edildiğinden, vergi zıyaı cezasının vergi aslının bir katını aşan kısmı yönünden davanın konusunun kalmadığı” gerekçesiyle davanın kabulü yönünde verdiği karar Danıştay tarafından aynen onanmıştır.İndir