YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMAYAN VE ATANMIŞ MÜDÜR DE OLMAYANLAR ÖDENMEYEN VERGİDEN SORUMLU TUTULAMAZANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMAYAN VE ATANMIŞ MÜDÜRLÜK SIFATI DA BULUNMAYAN ŞAHSIN ŞİRKETTEN TAHSİL İMKÂNI KALMAYAN VERGİLERDEN SORUMLU TUTULAMAZ 

Danıştay 9. Daire 20.1.2010 gün, 2008/6145 E. 2010/49 k. sayılı kararı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olmayan ve atanmış müdürlük sıfatı da bulunmayan şahıs şirketten tahsil imkânı kalmayan vergilerden sorumlu tutulamayacağına karar verdi.

Danıştay 9. Daire’nin karar gerekçesi şu şekilde: “Dava konusu olayda, söz konusu vergi borcunun ait olduğu Mart/2001 döneminde davacının adı geçen şirket yönetim kurulunda yer almadığı, yönetim kurulu tarafından başka bir yönetim kurulu üyesinin genel müdür olarak görevlendirildiği açık olup, yukarıda anılan yasal düzenlemelere göre yönetim kurulu üyesi olmayan ve yönetim kurulunca verilmiş müdürlük sıfatı da bulunmayan davacının borçlu şirketin kanuni temsilcisi kabul edilmesine hukuki olanak bulunmadığı gibi adı geçen şirketin iş ve işlemlerinin yürütülmesi için davacıya verilen ´´danışman´´ ünvanının da kanuni temsilci sıfatı kazandırması mümkün değildir. Bu durumda, adı geçen şirketi temsil yetkisi bulunmayan davacının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10. maddesi uyarınca takibine yasal olanak bulunmadığından, dava konusu ödeme emrini iptal eden vergi mahkemesi kararının bu hüküm fıkrasında sonucu itibarıyla isabetsizlik görülmemiştir.İndir