AKTİFLEŞTİRME TARİHİ İLE BU TARİH ÖNCESİ YAPILAN ÖDEME ARASINDA OLUŞAN KUR FARKIDÖVİZ KARŞILIĞI ALINAN AMORTİSMANA TABİ VARLIKLARA İLİŞKİN AKTİFLEŞTİRME TARİHİNDEN ÖNCE YAPILAN ÖDEME İLE AKTİFLEŞTİRME TARİHİ ARASINDA OLUŞAN KUR FARKI MALIN MALİYETİNE KAYDEDİLEBİLECEĞİ GİBİ DOĞRUDAN GİDER DE YAZILABİLİR

Danıştay 4. Daire 13.09.2011 gün, 2009/2169 E., 2011/4860 k., sayılı kararı ile döviz karşılığı alınan amortismana tabi varlıklara ilişkin aktifleştirme tarihinden önce yapılan ödeme ile aktifleştirme tarihi arasında oluşan kur farkı malın maliyetine kaydedilebileceği gibi doğrudan gider de yazılabileceğine hükmetti.

Vergi Mahkemesi “döviz karşılığı aldığı varlıklara ilişkin olarak aktifleştirme tarihinden önce yaptığı ödeme ile aktifleştirme tarihi arasında oluşan kur farkını, emtianın maliyetine eklenerek amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekirken doğrudan gider yazılması nedeniyle izleyen yıla devreden zararını azaltılması yolundaki davalı idare işlemini; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 262'nci maddesinde maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi ve yahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamı olarak tanımlandığı ve aynı Yasanın 270 ve 273'üncü maddelerinde gayrimenkul ve gayrimenkul gibi kıymetlenen iktisadi kıymetler ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaş eşyanın maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka gümrük vergileri, nakliye, montaj ve komisyon giderlerinin ekleneceğinin belirtildiği halde, döviz cinsinden satın alınan varlıklar için ödenen kur farkının da malın maliyetine intikal ettirilmesi yolunda 213 sayılı Vergi Usul Kanununda herhangi bir hükme yer verilmediği gibi 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun atıfta bulunduğu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazancın tesbitinde indirilecek giderleri belirleyen 40. maddesinin 1'nci bendinde de, safi kazancın tesbiti sırasında ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin gayrisafi kazançtan indirileceğinin kabul edildiği, buna göre, davacının faaliyetinin niteliği itibarıyla ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için satın alınan iktisadi kıymetlere ait borçlardan doğan kur farkının malın maliyetine kaydedileceği konusunda kanunda açık bir hüküm bulunmadığı, kur farkının genel giderler arasına dahil edilmesine engel bir yasa hükmü de bulunmadığı” gerekçesiyle davayı kabul etmiş, bu karar Danıştay tarafından aynı gerekçe ile onanmıştır.İndir