ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİKLERİ TARİHTEN ÖNCE AÇILMIŞ VE BAKILMAKTA OLANANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİKLERİ TARİHTEN ÖNCE AÇILMIŞ VE BAKILMAKTA OLAN DAVALARIN ÇÖZÜMÜNÜ ETKİLEYECEĞİNDEN TAKDİR KOMİSYONUNA BAŞVURULMASI ZAMANAŞIMINI DURDURMAZ

Danıştay 3. Daire 27.04.2010 gün, 2008/5391 E. 2010/1360 k. sayılı kararı ile Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının yürürlüğe girdikleri tarihten önce açılmış ve bakılmakta olan davaların çözümünü etkileyeceğine ve dolayısıyla bu yönde verilen iptal kararından sonra Vergi Usul Kanununun 114. Maddesinin 2. fıkrasında belirtilen takdir komisyonuna başvurulmasının zamanaşımını durdurmayacağına karar verdi.

Danıştay 3. Daire’nin karar gerekçesi şu şekilde: “Her ne kadar Anayasanın 153'üncü maddesinin beşinci fıkrası ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının geriye yürümeyeceği kurala bağlanmış ise de; Anayasa Mahkemesince bir kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin tümünün ya da belirli hükümlerinin Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildiğinin bilinmesine karşın görülmekte olan davaların, Anayasaya aykırılığı saptanmış olan kurallara göre görülüp çözümlenmesinin, Anayasanın üstünlüğü ve Hukuk Devleti ilkelerine aykırı düşeceğinin kabulü gerekir. Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümezliğine ilişkin kural ile iptal edilen hükümlere göre kazanılmış olan hakları ve kamu düzeninin istikrarını korumak amaçlanmıştır. Aksi halde, Anayasanın 152. maddesinde yer alan "Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır....", "Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını verir ve açıklar.... Anayasa Mahkemesi kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, Mahkeme buna uymak zorundadır." yolundaki hükümlerin anlamı ve uygulanma olanağı kalmaz.

Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararlarının, bu karardan önce açılmış ve bakılmakta olan davaların çözümünü etkileyeceği sonucuna ulaşıldığından, Anayasa Mahkemesinin iptal kararıyla ortadan kaldırılan 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 114'üncü maddesinin 2'nci fıkrası hükmünün, zamanaşımının tespitinde dikkate alınması mümkün değildir.”
İndir