İFLASINA KARAR VERİLİP,TEŞEKKÜL ETTİRİLMEMİŞ ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİLCİSİ MÜFLİS ŞİRKETE DAVA AÇABİLİRİFLASINA KARAR VERİLDİĞİ HALDE İFLAS MASASI TEŞEKKÜL ETTİRİLMEMİŞ ŞİRKETİN SON KANUNİ TEMSİLCİSİ MÜFLİS ŞİRKET ADINA DAVA AÇABİLİR

Danıştay 9. Daire, 22.6.2010 tarih ve 2008/1641 E., 2010/3259 k., sayılı kararında; iflasına karar verilen ancak henüz iflas masası teşekkül ettirilmemiş bulunan şirketin şirket adına dava açılması gibi gecikmesinde sakınca bulunan ve lehine olan işlemlerde şirketin son kanuni temsilcisinin müflis şirket adına dava açabileceğine hükmetti.

Danıştay 9. Daire aksi yöndeki vergi mahkemesi kararını bozma gerekçesi şu şekildedir: “tasfiyeye giren borçlu şirkete yapılan cezalı tarhiyata ilişkin vergi ceza ihbarnamelerinin icra müdürlüğüne tebliğ edilmiş olmasına karşın cezalı tarhiyata karşı dava açabilecek iflas idaresi henüz oluşturulmadığı görüldüğünden, tasfiye halindeki şirketlerin iflas idaresi tarafından temsili aslolmakla birlikte, masanın henüz teşekkül ettirilemediği durumlarda borçlu şirketin haklarını doğrudan etkileyen ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde şirketin son kanuni temsilcisinin yetkili olduğunun kabulü gerekeceğinden, cezalı tarhiyata karşı 30 günlük dava açma süresi içinde şirketin son kanuni temsilcisi tarafından açılan davada kanuni temsilcinin yetkili olduğunun kabulü gerekmektedir. Aksi halde asıl amacı olabildiğince şirket alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi olan iflas idaresi de bundan zarar görecek, dava açılmayarak kesinleşen vergi borçları nedeniyle şirket adına ilave yeni borçlar doğabilecektir.

Bu durumda henüz iflas idaresi oluşmadan tebliğ edilen vergi ceza ihbarnamelerine karşı şirketi temsilen son kanuni temsilci tarafından açılan davanın ehliyetli kişi tarafından açılmış bir dava olarak kabulü ile işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, davanın ehliyet yönünden reddinde yasal isabet bulunmamıştır.İndir