İNCELEMEYE SEVK EDİLMEKLE BİRLİKTE HENÜZ İNCELEME RAPORU DÜZENLENMEMİŞ BULUNAN MÜKELLEF KODA ALINAMAZDanıştay 9. Daire, 17.01.2008 tarih, 2006/3921 E., 2008/320 K. sayılı kararı ile incelemeye sevk edilmekle birlikte henüz inceleme raporu düzenlenmemiş bulunan mükellefin KOD 5 listesine alınmak suretiyle bazı alışlarına ilişkin indirim konusu yapılamayacağından hareketle tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

“…Davacı şirketin, 2000/Ağustos-Ekim dönemlerine ilişkin olarak pişmanlık dilekçesi ekinde ihtirazı kayıtla verilen düzeltme beyannamesi neticesinde katma değer vergisi alacağından tenzil edilen .. TL katma değer vergisi ile zamlarının iadesi istemiyle açılan davayı; davacı şirketin emtia satın aldığı ... 'in Kod 5 olumsuz mükellefler listesinde yer alması nedeniyle anılan şirketten alınan faturalardaki ... TL'lik katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağının idarece davacıya bildirildiği, ilgili dönemlere ait katma değer vergisi beyannamelerinin yeniden düzenlenmesi ve pişmanlık dilekçesi ekinde ihtirazı kayıtla verilmesi ile davacının katma değer vergisi alacağından tahsil edilen katma değer vergisi ve zamlarının iadesi istemiyle işbu davanın açıldığının anlaşıldığı, olayda davacının anılan şirketten aldığı faturaların sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge olduğuna ya da yapılan alım satımın gerçeği yansıtmadığına ilişkin hukuken geçerli bir tespitin bulunmadığı, verilen ara kararına cevaben sunulan yazıda anılan ortaklığın incelemeye sevk edildiği ancak henüz düzenlenmiş bir inceleme raporunun idareye intikal etmediği bildirildiğinden, KOD 5 listesinde bulunduğu gerekçesiyle …’ten olan alışlarına ilişkin katma değer vergileri indirim konusu yapılamayacağından bahisle ihtirazı kayıtla ve pişmanlık dilekçesi ile verilen düzeltme beyannameleri esas alınarak ihracatta katma değer vergisi alaca­ğından tahsil edilen ...  TL katma değer vergisinin ret ve iadesi icap ettiği gerekçesiyle kabul eden Vergi Mahkemesinin … tarih ve ... sayılı kararının bozulmasına ilişkin temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına…”İndir