KANUNİ TEMSİLCİNİN DÖNEMİNE AİT TARHİYATLAR HAKKINDA BİR BAŞKA KANUNİ TEMSİLCİ DÖNEMİNDE UZLAŞILMIŞKANUNİ TEMSİLCİNİN DÖNEMİNE AİT TARHİYATLAR HAKKINDA BİR BAŞKA KANUNİ TEMSİLCİ DÖNEMİNDE UZLAŞILMIŞ OLMASI, DAVACININ BU BORÇLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAZ

Danıştay 3. Daire; 1309.2011 tarih ve 2009/4750 E., 2011/4705 k. Sayılı kararı ile; bir kanuni temsilcinin kendi dönemine ilişkin borç sorumluluğunun, başka bir kanuni temsilci döneminde uzlaşılmış veya takside bağlanmış olması durumunda da süreceğine karar verdi.

Danıştay 3. Daire’nin, karar (bozma) gerekçesi şu şekilde: “Dosyanın incelenmesinden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 23, 24, 25, 26 ve 27 sayılı ödeme emirleri içeriğinde yer alan katma değer vergisi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile özel usulsüzlük cezasının şirketin 2000 yılında sahte fatura kullanmasından kaynaklandığı, 10 sayılı ödeme emri içeriğinde yer alan özel usulsüzlük cezasının ise 2000 yılında mali tabloların doldurulması ile ilgili kurallara uymaması nedeniyle kesildiği anlaşılmaktadır.

19.01.2001 tarihine kadar ... Besicilik İnşaat Emlak Nakliye Limited Şirketinin kanuni temsilcisi olduğunda ihtilaf bulunmayan davacının şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğu dönemde gerçekleşen sahte fatura kullanma eylemine ilişkin olarak re'sen yapılan tarhiyatlar hakkında bir başka kanuni temsilci döneminde uzlaşılması ve yine davacının dönemine ait bir vergisel yükümlülüğün ihlali nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezasının yine başka kanuni temsilci döneminde taksite bağlanması davacının sorumluluğunu kaldırmayacağından, vergi mahkemesince, uzlaşmaya varılmak suretiyle kesinleşen ancak ödenmeyen vergi borçları ile takside bağlanan özel usulsüzlük cezasına ilişkin sorumluluğun, davacıya değil, uzlaşma ve taksitlendirme talebinde bulunan sonraki kanuni temsilcilere ait olduğu yolundaki gerekçeyle ödeme emirlerinin iptal edilmesi hukuka uygun düşmemiştir.İndir