KAYIT DIŞI BIRAKILAN EMTİANIN ÇALINMASI NEDENİYLE UĞRANAN ZARAR VE SİGORTA ŞİRKETİNDEN ALINAN TAZMİNKAYIT DIŞI BIRAKILAN EMTİANIN ÇALINMASI NEDENİYLE UĞRANAN ZARAR VE SİGORTA ŞİRKETİNDEN ALINAN TAZMİNATA İLİŞKİN HASILATIN MATRAHA NASIL YANSIYACAĞI KONUSU VERGİ USUL KANUNUNUN 330. MADDESİNDEKİ KURALA GÖRE ÇÖZÜMLENMELİDİR

Danıştay 3. Daire 27.05.2010 gün, 2008/3291 E. 2010/1767 k. sayılı kararı ile kayıt dışı bırakılan emtianın çalınması nedeniyle uğranan zarar ve sigorta şirketinden alınan tazminata ilişkin hasılatın matraha nasıl yansıyacağı konusunun Vergi Usul Kanununun 330. maddesindeki kurala göre çözümlenmesi gerektiğine karar verdi.

Danıştay 3. Daire’nin karar gerekçesi şu şekilde: “213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Emtia Sigorta Tazminatı" başlıklı 330. maddesinde emtia kıymetinde oluşan zaiyat dolayısıyla alınan sigorta tazminatlarının bunların değerlerinden fazla olması halinde, bu fazlalığın kara alınacağı kurala bağlanmıştır.

Vergi mahkemesince, çalınan oto lastiğinin miktarı ve değeri belirlendikten sonra, vergilendirmeye esas alınan matrahın hukuka uygun olmadığının 213 sayılı Yasanın yukarıda kuralına yer verilen 330. maddesindeki düzenlemeye göre incelenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, böyle bir değerlendirme yapılmaksızın hüküm kurulması hukuka uygun görülmediğinden, vergi mahkemesi kararının yukarıda değinilen hususlar dikkate alınarak yeniden karar verilmek üzere bozulması gerekmiştir.İndir