SATIN ALINAN ARACIN ARIZALANMASI HALİNDE ÖTV SAKATLIK İSTİSNASINDAN İKİNCİ KEZ YARARLANILABİLİRÖTV KANUNDAKİ İSTİSNAYA BİNAEN MALÛL VE ENGELLİLERCE SAKATLIKLARINA UYGUN SATIN ALINAN ARAÇLARIN KAZA SONUCU KULLANILAMAZ HALE GELMESİ HALİNDE BEŞ YIL İÇİNDE SATIN ALINAN BU NİTELİKTEKİ İKİNCİ ARACIN ALIM İŞLEMİ DE ÖTV’DEN İSTİSNADIR

Danıştay 7’nci Dairesi E. 2010/5771 ve K. 2011/48 sayılı kararıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7'nci maddesinin 2'nci fıkrasının (b) bendinde yer alan; bizzat kullanma amacıyla, sakatlığına uygun araç alanların bu istisnadan "beş yılda bir defaya mahsus" olmak üzere yararlanacağı yolundaki hükmün, istisnadan faydalanılarak satın alınan aracın kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi halinde, beş yıl içinde satın alınan ikinci araca ilişkin olarak uygulanmasında ve davacının istisnadan yararlandırılmamasında hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetmiştir.

Vergi Mahkemesi, motorlu araç ticareti yapan davacı tarafından, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7'nci maddesinin 2'nci fıkrasında öngörülen istisnadan yararlanmak suretiyle 2004 yılında özel tertibatlı araç ithal eden özürlü şahsa, 2.2.2007 tarihinde satılan ve aynı istisnadan yararlandırılan araca ilişkin olarak, 4760 sayılı Kanunda öngörülen istisnadan beş yıllık süre içerisinde yalnızca bir kez yararlanılabileceğinden bahisle, 2007 yılının Şubat dönemi için salınan özel tüketim vergisine ve kesilen vergi zıyaı cezasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7'nci maddesinin 2'nci fıkrasının (b) bendinde, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan 87.03, 87.03 ve 87.11 gümrük tarife ve istatistik pozisyonlarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabının özel tüketim vergisinden müstesna olduğu yolundaki hüküm dikkate alındığında; istisnanın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıllık süre için bir defa ile sınırlandırıldığı, dolayısıyla, istisnadan yararlandırılan aracın herhangi bir sebeple elden çıkması halinde, beş yıllık süre dolmadan satın alınacak araç için özel tüketim vergisi ödenmesi gerektiği sonucuna varıldığı gerekçesiyle reddetmiştir.

Davacı, kararın Anayasada öngörülen sosyal devlet ilkesine aykırı olduğu gibi, istisna hükmünün amacına da aykırı olduğunu ileri sürerek kararı temyiz etmiştir.

Danıştay 4’üncü Dairesi temyizi istemine ilişkin yapmış olduğu incelemede, “mezkûr yasanın 7'nci maddesinin 2'nci fıkrasının (b) bendinde yer alan düzenlemeyle, Yasa Koyucu, özürlülerin, içinde bulundukları özel durum nedeniyle, sosyal yaşama daha rahat adapte olmalarını sağlayarak, Anayasanın 61'inci maddesinin 2'nci fıkrasında ifadesini bulan, Devletin, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alacağı yolunda üstlendiği ödevlerin yerine getirilmesi amaçlamıştır. Bu hükümdeki "beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisap" koşulu, düzenlemede aranılan diğer şartların yanında, özürlü kişi tarafından, istisnadan yararlanılarak iki ayrı araç temin edilmesine engel teşkil etmekte ise de; 15'inci madde uyarınca, özürlü kişilerce, istisnadan faydalanılarak satın alınan aracın; kaza veya herhangi bir sebeple kullanılamayacak hale gelmesi nedeniyle elden çıkarılması hali, istisnadan faydalanılarak diğer bir araç satın alınmasına engel değildir.

Yukarıda açıklanan hukuki durum karşısında; daha önce istisnadan yararlanılarak ithal edilen özel tertibatlı ilk aracın kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle Diyarbakır Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra, davacıdan satın alınan ikinci araca ilişkin olarak istisnadan yararlandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığından, aksi gerekçeyle, özel tüketim vergisi tarh edilmesi ve vergi zıyaı cezası kesilmesi yolunda tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararında isabet görülmemiştir.” gerekçesi ile mahkeme kararının bozmuştur.İndir