TİCARET SİCİL MÜDÜR YARDIMCISI, YANLIŞ BİLGİ VERİLMESİ NEDENİYLE OLUŞAN HAZİNE ZARARINDAN SORUMLUDURTİCARET SİCİL MEMUR YARDIMCISININ VERGİ DAİRESİNE, BORÇLU ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİLCİLERİ İLE İLGİLİ YANLIŞ BİLGİ VERMESİ NEDENİYLE HAZİNE ALEYHİNE OLUŞAN DAVA VE YARGILAMA GİDERLERİNDEN TİCARET SİCİL MEMUR YARDIMCISI VE VERGİ DAİRESİ YETKİLİLERİ ORTAKLAŞA SORUMLUDUR

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 20.09.2007 gün, 2006/11123 E., 2007/10599 k., sayılı kararı ile ticaret sicil memur yardımcısının vergi dairesine, borçlu şirketin kanuni temsilcileri ile ilgili yanlış bilgi vermesi sonrasında tarhiyata karşı ilgililerce açılan davaların hazine aleyhine sonuçlanması ve dolayısıyla hazine zararı oluşması neticesinde hazine aleyhine oluşan dava ve yargılama giderlerinden ticaret sicil memur yardımcısı ve vergi dairesi yetkilileri ortaklaşa sorumlu olduğuna hükmetti.

Maliye Bakanlığı, borçlu şirketin sicil kayıtlarını talep ettiği ticaret sicilinin müdür yardımcısı Nurşen Ö. Aleyhine, kendisine hatalı bilgi verildiği, bu bilgi nedeniyle vergi mahkemesinde hazine aleyhine oluşan dava ve yargılama giderlerinin rücuan tazmin edilmesi talebi sonrası mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiştir.

Bu kararın davacı Maliye Bakanlığınca temyizi üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi aşağıdaki gerekçe ile kararı bozmuştur: “Davacı 2 Eylül Vergi Dairesi Müdürlüğü, 12.07.2002 tarihli yazıyla davalının çalıştığı Ticaret Sicil Memurluğuna dava dışı E. A.Ş. ile birlikte 7 adet şirketin 2001 yılındaki yönetim kurulu üyelerinin isimlerini sormuş, Ticaret Sicil Memurluğu 12.08.2002 tarihli yanıtıyla E. A.Ş.'de görevli 5 kişilik Yönetim Kurulu Üyelerinin isimlerini doğru olarak bildirmiştir. Davacı Vergi Dairesi Müdürlüğü, isimleri bildirilen yönetim kurulu üyelerinin adres bilgilerine ilişkin eksikliğin giderilmesi için 15.05.2003 tarihinde yeniden yazı yazmıştır. Ticaret sicil memur yardımcısı olan davalı, 23.05.2003 tarihli cevabı ile dava dışı E. A.Ş.'nin mevcut yönetim kurulu üyeleri yerine, farklı nedenlerle görevleri sona ermiş bulunan önceki üyelerin isimlerini bildirmiştir. Bu yanıt üzerine davacı taraf bu kişilere yönelik vergi ödeme emirleri çıkarmış, gönderilen bu ödeme emirlerinin iptali için borçluların Eskişehir 1. Vergi Mahkemesine açtığı 112 adet davayı kazanmaları sebebiyle toplam 23.653,40 YTL yargılama giderini davacı kurum ödemek durumunda kalmıştır. Davacı ödemek zorunda kaldığı bu giderin davalıdan tahsilini talep etmekte, davalı ise önce bildirilen doğru cevap nedeniyle davacının da kusurlu olduğunu, sehven yapılan yanlışlık dolayısıyla kendisinin sorumlu tutulmaması gerektiğini ileri sürmektedir.

Davalının, yanlış isim bildirmesi kişisel kusurunu oluşturur. Davalının bu kusurlu eyleminden sorumlu tutulması gerekirken davanın reddine karar verilmiş olması doğru değildir. Olay hakkında yapılacak değerlendirmeler sırasında davalının kasıtlı olmaması ve davacının da bölüşük kusurlu olması hususları da göz önünde bulundurularak BK'nın 43-44. maddeleri yönüyle inceleme yapılması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddedilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.İndir