VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA MAHKEMEYE SUNULMAYAN BELGELER GERÇEK HUKUKİ MUAMELEYİ YANSITIYOR MU?



VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA SUNULMAYIP MAHKEMEYE SUNULAN BELGELERİN GERÇEK BİR HUKUKİ MUAMELEYİ YANSITIP YANSITMADIĞININ VERGİ DAİRESİNCE İNCELENMESİ GEREKİR

Danıştay 9. Daire 19.06.2012 gün, 2010/7673 E., 2012/4210 k., sayılı kararı ile vergi incelemesi sırasında sunulmamasına rağmen mahkeme aşamasında sunulan belgelerin gerçek bir hukuki muameleyi yansıtıp yansıtmadığının vergi dairesince incelendikten sonra karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

Vergi Mahkemesi’nin “inceleme elemanınca, komisyon geliri hesaplanırken, defter ve belgeler ibraz edilmediğinden davacı şirketin kanuni süresinde verdiği katma değer vergisi beyannamelerindeki matrahın sahte olarak düzenlenen fatura miktarı olarak değerlendirilerek, fatura bedelinin % 2’sinin komisyon geliri olarak hesaplanmasında yasal isabetsizlik bulunmadığı” gerekçesiyle davanın reddi yönünde verdiği kararı BOZAN Danıştay kararının gerekçesi şu şekilde;

Davacı tarafından Danıştay Dokuzuncu Dairesinin E: 2010/7678 sayılı dosyasında bulunan temyiz dilekçesi ekinde, yapılan inceleme sırasında inceleme elemanına ibraz edilmeyen belgelerin örnekleri sunularak faaliyetinin gerçek bir ticari faaliyet olduğu iddia edilmiştir. Davacı tarafından inceleme sırasında kendisine ispat olanağı tanınmasına karşın vergi incelemesi sırasında sunulmayıp, temyiz dilekçesi ekinde sunulan belgeler, vergi idaresince evvelce incelenmemiş olan belgeler olduğundan, gerçek bir hukuki muameleyi yansıtıp yansıtmadığı, davacı hakkında daha önce yapılan sahte fatura ticareti suretiyle komisyon geliri elde edilmediğini kanıtlayan belgeler olup olmadığı hakkında, Vergi Usul Kanunu’nun 135. maddesi uyarınca karşıt inceleme yetkisine de sahip olan vergi idaresinin görüşünün alınmasından sonra yeniden karar verilmesi gerekmektedir.



İndir