VERGİ SORUMLUSU BEYAN ETTİĞİ VERGİNİN İADESİ İÇİN DAVA AÇABİLİRVERGİ SORUMLUSU BEYAN ETTİĞİ VERGİNİN İADESİ İÇİN DAVA AÇABİLİR

Danıştay 3. Daire 17.10.2011 gün, 2011/6015 E., 2011/4347 k., sayılı kararında vergi sorumlusunun takibini gerektireceğinden, usulüne uygun olarak ihtirazı kayıtla verilen beyanname üzerine sorumlu adına tahakkuk eden verginin vergi sorumlusu tarafından idari davaya konu edilebileceğine hükmetti.

Danıştay 3. Daire’nin gerekçesi şu şekilde: “193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde sayılan kişi ve kuruluşlar, istihkak sahiplerine yapılan ödemelerden yasada öngörülen verginin kesilmesi, muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenmesinden sorumlu tutulmuşlardır. Kesilen verginin beyan edilmemesi ya da ödenmemesi vergi sorumlusunun takibini gerektireceğinden, yukarıda yer verilen yasal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, usulüne uygun olarak ihtirazı kayıtla verilen beyanname üzerine sorumlu adına tahakkuk eden verginin, vergi sorumlusu tarafından idari davaya konu edilebileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu durumda, 193 sayılı Kanunun 94. maddesi uyarınca çalışanlarının ücretlerinden yasada öngörülen oranda vergiyi keserek, muhtasar beyanname ile beyan edip ödeme sorumluluğu bulunan davacı şirketin ileride cezaya muhatap olmamak için ihtirazı kayıtla verdiği beyanname üzerine tahakkuk eden gelir ( stopaj ) vergisinin ilgili kısmının kaldırılması ve fazla ödenen tutarın iadesi istemiyle açtığı davanın esası incelenerek karar verilmesi gerektiğinden temyize konu kararın kanun yararına bozulması gerekmiştir.İndir