HİZMETLERİMİZ

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkuller, değerini ve niteliğini yitirmeksizin bir yerden başka bir yere taşınamayan mallardır. Gayrimenkulleri tarla, arsa, ev, apartman gibi mallar oluşturur. Gemiler de menkul oldukları halde, hukuki olarak gayrimenkul kapsamında değerlendirilir.

T.C. Anayasası 35. Maddede en tabii hak olan "herkes, mülkiyet ve miras hakkına sahiptir." denmektedir. Ancak kanun yararına sınırlandırılabilen bu haklar keyfiyete göre engellenemezler. Diğer bir madde olan 43. Maddede de toprak mülkiyetini düzenlemiştir. Toprak mülkiyetine tabi verilen yerler miras hükümleri dışında bölünemez ve devredilemez. Anayasamız, kişilerin mülk edinmelerini ve bu mülklerin iradi veya yasa yoluyla edinmelerine bir engel koymamıştır. 

Türk Medeni Kanunu 2002 Yılında günün ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden kaleme alındı ve 8 Aralık 2001 tarih ve 24607 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren 17 Şubat 1926 tarihli 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi yerine yürürlüğe girdi.

Medeni Kanunun “Eşya Hukuku” bölümündeki taşınmaz ve mülkiyet konuları gayrimenkul hukukunun temel çerçevesini çizmekte, Gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun özel bir alanı olarak incelenebilmektedir.

Eşya Hukuku; Mülkiyet (TMK Md. 683 ve 778 arası), Sınırlı Ayni Haklar (TMK Md. 799 ve 972 arası), Zilyetlik ve Tapu Sicili (TMK Md. 973 ve 1030 arası) kısımlarından oluşur.

Mülkiyet kendi içerisinde; Genel Hükümler (TMK Md. 683 ve 703 arası), Taşınmaz Mülkiyeti (TMK Md. 704 ve 761 arası), Taşınır Mülkiyeti (TMK Md. 762 ve 778 arası) bölümlerinden, Sınırlı Ayni Haklar kendi içerisinde; İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü (TMK Md. 779 ve 849 arası), Taşınmaz Rehni (TMK Md. 850 ve 932 arası), Taşınır Rehni (TMK Md. 933 ve 972 arası) bölümlerinden, Zilyetlik ve Tapu Sicili ise; Zilyetlik (TMK Md. 973 ve 996 arası), Tapu Sicili (TMK Md. 997 ve 1030 arası) bölümlerinden oluşmaktadır.

Türk Gayrimenkul Hukuku’na hâkim olan ilkeler arasında;  mal edinme özgürlüğü, kişilerin sahip oldukları gayrımenkuller üzerinde serbestçe tasarruf edebilme hakkı, bu hakların korunması zımnında sıkı şekil şartlarına uyma, kişilere taşınmaz alıp satarken gerekli devlet güvencesini verebilme, kişiler arası işlemlerde eşitlik ilkesini öncelikle sayabiliriz.

Gayrimenkul Hukuku içinde değerlendirilen ve kişiler arasında ihtilaflara konu olan çok sayıda alt başlık vardır; kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, tapu tesisi, tapu iptali, tapu tescil davaları Açılması Ve Takibi, Muvazaalı Satışlarda Tasarrufun İptali Davaları Açılması ve Takibi, İpotek Tesisi, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Konularının Takibi, İntifa Hakkı, Geçit Hakkı, Aynileştirilmiş Şahsi Haklara İlişkin İhtilafların Çözümlenmesi, Müteahhitlik, Tedarik, Taşeronluk Ve Benzeri İnşaat Hizmetlerine İlişkin Sözleşmelerin Hazırlanması, Ön Satış Ve Kiralama Sözleşmeleri, Yönetim Planı Hazırlanması ve Tapuya Şerhlerinin Yapılması, Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan İhtilafların Çözümü, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları, Kamulaştırmasız El Atma Davaları, Müdahalenin Meni  Ve Ecri Misil Davaları Ve Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davaları bu başlıklardan bazılarıdır.

Türkiye’de Gayrimenkul Hukuku alanında, İzale-i Şuyu, Tapu Kaydının Düzeltilmesi, Ecrimisil, Satış Vaadi Sözleşmesi, Şufa(Ön Alım), Müdahalenin Meni, Tahliye, Kira Uyarlaması, Kira Tespiti davaları en sık görülen gayrimenkul hukuku ihtilafları arasında olup büromuz bu alanlarda en kaliteli avukatlık hizmetlerini vermeyi hedeflemektedir. 

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry