HİZMETLERİMİZ

VASIYETNAMENIN İPTALI

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI

Vasiyetnamede herhangi bir şekilde hukuki eksiklik veya hata olduğunu düşünenler vasiyetnamenin iptali için dava açabilirler. Vasiyet eden miras bırakanın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde açılacak davayı vasiyetnamenin hatalı olduğunu düşünen kişi, vasiyetnameden yararlanan kişilere karşı açar. Dava için çeşitli zamanaşımı süreleri vardır. Öğrenmeden itibaren 1 yıllık zamanaşımı olan dava, iyiniyetli mirasçılara karşı 10 yıl, iyiniyetli olmayan mirasçılara karşı 20 yıllık zamanaşımı süresine sahiptir.


MEDENİ KANUN

Madde 557- Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir:

1. Tasarruf mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,

2. Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,

3. Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise,

4. Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.


Madde 558-İptal davası, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir.

Dava, ölüme bağlı tasarrufun tamamının veya bir kısmının iptaline ilişkin olabilir.

İptal davası, ölüme bağlı tasarrufla kendilerine, eşlerine veya hısımlarına kazandırma yapılanların tasarrufun düzenlenmesine katılmalarının yol açtığı sakatlığa dayandığı takdirde tasarrufun tamamı değil, yalnız bu kazandırmalar iptal edilir.  


Madde 559- İptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyiniyetli davalılara karşı on yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer.

Hükümsüzlük, def"i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry