HİZMETLERİMİZ

TAZMİNAT DAVALARI

Kişinin kendi kusuru olmaksızın başkaları tarafından uğradığı zararın tazmini için açılan davalara tazminat davaları denir.

En çok karşılaşılan tazminat davaları, işçilerin iş akitlerinin sona ermesi sonucu açılan yasal hak ve tazminat davaları, trafik kazası veya haksız fiilden kaynaklanan tazminat davaları, boşanma davasında talep edilen maddi manevi tazminat davalarıdır.

Tazminat davalarında kişinin uğradığı maddi zarar miktarı belli olmadığından öncelikle kısmi dava açılabilir. Mahkemenin uğranılan maddi zararı bilirkişi aracılığı ile tespit etmesi sonucu ıslah yolu ile dava değeri belirlenmiş rakama yükseltilebilir. Islah talebi bir kere yapılabilir.

Manevi tazminat talebi kısmi açılamaz, tek rakam olarak belirlenerek tazminat davasına konu edilir.

Alacak ve tazminat davalarının konusu ve dava sebebi çok geniş bir alana yayılabildiğinden tazminat veya alacak talebinin neye dayandığı, bir sözleşme sebebiyle mi yoksa bir eylem sonucu mu meydana geldiği önem arz ettiğinden her olayda kendi içinde değerlendirilerek açılır.

KANUN METNİ:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU:

MADDE 2- (1) Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

(2) Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.

MADDE 4- (1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;

a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları,

b) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları,

c) Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları,

ç) Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davaları,

görürler.

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry