HİZMETLERİMİZ

İSTIRDAT (GERI ALMA ALACAĞI)

Menfi tespit davası devam ederken tedbir alınamayıp davalı alacaklıya ödeme yapılmış ise dava istirdat ( geri alma alacağı) davasına dönüşür.

Ya da menfi tespit davası açılmadan önce alacaklı tarafa ödeme yapılmak durumunda kalınırsa açılacak dava menfi tespit davası değil istirdat davasıdır.

İstirdat davası açılması için davaya konu bedelin  icra takibi sırasında ödenmiş olması gerekir. Borçlunun, ödeme emrine itiraz etmemesi veya itiraz etmiş olmasına karşın itirazının kesin kaldırılması nedeniyle, kesinleşmiş olan icra takibi dolayısıyla, bu parayı gerek nakden, gerek malların haczedilip satılması suretiyle cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kalmış olması gerekir. Ayrıca istirdat davası açılabilmesi için ödenen bu bedelin maddi hukuk bakımından, aslında borçlu olmadığı halde icra tehdidi altında ödemiş olmasıdır. İstirdat davası ödeme yapılmasından itibaren 1 yıl içinde açılır.

Borçlu davacı davasını ispat edemez ve dava reddedilirse ayrıca icra inkar tazminatına mahkum edilir. Aynı durum davanın davacı borçlu lehine bitmesinde zararının karşılanmasını talep etmiş ise borçlu lehine hükmedilir.


cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry