HİZMETLERİMİZ

SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TESCİLE ZORLAMA DAVALAR :

Taşınmaz satışları tapu sicil müdürlüğünde yapılır. Tapuda hemen devri mümkün olmayan satışlarda öncelikle TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ yapılır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh ettirilir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri noter kanalı ile yapılır. Tapuya şerh ettirilmesi mutlaka gerekir, aksi takdirde taraflar harici 3. Kişilere karşı ileri sürülemez. 

Noter huzurunda yapılan satış vaadi sözleşmelerinde bir taraf almayı bir taraf satmayı taahhüt eder.

Satışı vaadedilen taşınmaz süresi içinde satılmaz ise bu kere alıcı konumunda olan kişi ilgili mahkemesinden satış vaadi sözleşmesinden dolayı tescile icbar ( satışa zorlama) davası açar. Davayı açarken hak kaybına uğramamak için taşınmazın 3. Kişilere satışının önlenmesi bakımından tedbir talep ederek açmak da büyük yarar vardır.

Tescile zorlama Davası taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Sözleşmeye dayanarak açılan bir dava olduğundan sözleşme eklenerek dava açılır. Sözleşme yapılmasından itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi bulunmaktadır.

TÜRK MEDENİ KANUNU

Madde 706 - Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır.

Ölüme bağlı tasarruflar ve mal rejimi sözleşmeleri, kendilerine özgü şekillere tabidir.

BORÇLAR KANUNU

3. Satıcının temerrüdü

a. Kural ve ayrık durum

MADDE 212- Satıcının temerrüdü hâlinde, borçlunun temerrüdüne ilişkin genel hükümler uygulanır.

Zilyetliğin devri için belirli bir süre konulmuş olan ticari satışlarda, satıcı temerrüde düşerse alıcının, devir isteminden vazgeçerek borcun ifa edilmemesinden doğan zararının giderilmesini istediği kabul edilir.

Alıcı, satılanın devredilmesini isteme niyetinde ise, belirlenen sürenin bitiminde bunu satıcıya hemen bildirmek zorundadır.

b. Giderim borcu ve kapsamı

MADDE 213- Borcunu ifa etmeyen satıcı, alıcının bu yüzden uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür.

Satıcı borcunu ifa etmezse alıcı, satış bedeli ile kendisine devredilmeyen satılanın yerine, bir başkasını satın almak için dürüstlük kurallarına uygun olarak ödediği bedel arasındaki farka göre hesaplanacak zararın giderilmesini isteyebilir.

Satılan, borsada kayıtlı veya piyasa fiyatı bulunan mallardan ise alıcı, onun yerine bir başkasını satın alma zorunda olmaksızın, satış bedeli ile belirlenmiş satış bedeli ile belirlenmiş ifa günündeki piyasa fiyatı arasındaki farka göre hesaplanacak zararın giderilmesini isteyebilir.

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry