HİZMETLERİMİZ

İZALEYI ŞUYU DAVALARI

İZALEYİ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVALARI:

İzaleyi şüyu davaları diğer bir adıyla ortaklığın giderilmesi davaları genellikle taşınmaz mal için açılan (arsa, tarla, daire, bina vs.) ve mal üzerindeki herhangi bir sebepten kaynaklanan ortak durumun kaldırılması ve pay sahiplerinin hisselerden paylarını veya hisselerinin değerini almalarını sağlayan bir dava türüdür.

Türk Medeni Kanunu

Madde 698 - Hukuki bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir.

Paylaşmayı isteme hakkı, hukuki bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabilir. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmi şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebilir.

Uygun olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunulamaz.

Maddesiyle İZALEYİ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) davaları için düzenlemesini getirmiştir.

İzaleyi şüyu (Ortaklığın giderilmesi) davaları dava konusu taşınmaz malın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde açılır. Dava açan kişinin dışında taşınmazdaki tüm hissedarlar davalı olarak gösterilir. Eğer miras sebebiyle miras bırakandan kalan bir taşınmaz için bu dava açılacaksa öncelikle ölenin veraset ilamı alınmalı ve bu veraset ilamına göre davalılar belirlenmelidir.

Yargılama safahatında öncelikle hasımların ve dava açanın doğru gösterilip gösterilmediğine bakılır. Dava açan kişi dışında dava  konusu taşınmazdaki tüm hissedarlar davalıdır. İlgili taşınmazın imar ve tapu kayıtları geldikten sonra değerinin tespiti ve hisse bazında aynen taksim yapılabilip yapılamayacağına ilişkin olarak taşınmaz yerinde bilirkişilerce incelenir ki biz buna keşif demekteyiz, aynen taksim olunamayacağı kanısına varılırsa hisselerin değeri yine bilirkişi incelemesi ile ortaya konularak dava sonlandırılır.

Dava sonuçlandığında kararın diğer hissedar davalılarca temyiz edilmesi halinde temyiz sonucu beklenerek ( temyiz incelemesinin sonunda mahkeme kararının yargıtayca da onanmış olması gerekir.) ya da karar temyiz edilmemiş ise kesinleşmesi beklenerek açık artırma usulü ile dava konusu taşınmazın satışı yapılır ve satış sonucu hissedarlar paylarını nakit olarak alırlar. Hissedarlardan da isteyen bu satışa girerek taşınmazı satın alabilir.

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry